Παρακολούθηση
Marcella Cornia
Marcella Cornia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unimore.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Meshed-Memory Transformer for Image Captioning
M Cornia, M Stefanini, L Baraldi, R Cucchiara
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2020
10002020
Predicting Human Eye Fixations via an LSTM-based Saliency Attentive Model
M Cornia, L Baraldi, G Serra, R Cucchiara
IEEE Transactions on Image Processing 27 (10), 5142-5154, 2018
6532018
A Deep Multi-Level Network for Saliency Prediction
M Cornia, L Baraldi, G Serra, R Cucchiara
International Conference on Pattern Recognition, 2016
4132016
From Show to Tell: A Survey on Deep Learning-based Image Captioning
M Stefanini, M Cornia, L Baraldi, S Cascianelli, G Fiameni, R Cucchiara
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 45 (1), 539-559, 2023
2852023
Show, Control and Tell: A Framework for Generating Controllable and Grounded Captions
M Cornia, L Baraldi, R Cucchiara
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2019
2082019
Paying More Attention to Saliency: Image Captioning with Saliency and Context Attention
M Cornia, L Baraldi, G Serra, R Cucchiara
ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications …, 2018
1182018
Art2Real: Unfolding the Reality of Artworks via Semantically-Aware Image-to-Image Translation
M Tomei, M Cornia, L Baraldi, R Cucchiara
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2019
1142019
Working Memory Connections for LSTM
F Landi, L Baraldi, M Cornia, R Cucchiara
Neural Networks 144, 334-341, 2021
962021
Multimodal Attention Networks for Low-Level Vision-and-Language Navigation
F Landi, L Baraldi, M Cornia, M Corsini, R Cucchiara
Computer Vision and Image Understanding 210, 103255, 2021
67*2021
The Unreasonable Effectiveness of CLIP Features for Image Captioning: an Experimental Analysis
M Barraco, M Cornia, S Cascianelli, L Baraldi, R Cucchiara
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops, 2022
642022
Dress Code: High-Resolution Multi-Category Virtual Try-On
D Morelli, M Fincato, M Cornia, F Landi, F Cesari, R Cucchiara
European Conference on Computer Vision, 2022
612022
Modeling Multimodal Cues in a Deep Learning-based Framework for Emotion Recognition in the Wild
S Pini, OB Ahmed, M Cornia, L Baraldi, R Cucchiara, B Huet
ACM International Conference on Multimodal Interaction, 2017
532017
Artpedia: A New Visual-Semantic Dataset with Visual and Contextual Sentences in the Artistic Domain
M Stefanini, M Cornia, L Baraldi, M Corsini, R Cucchiara
International Conference on Image Analysis and Processing, 2019
512019
Revisiting The Evaluation of Class Activation Mapping for Explainability: A Novel Metric and Experimental Analysis
S Poppi, M Cornia, L Baraldi, R Cucchiara
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops, 2021
402021
Explaining Digital Humanities by Aligning Images and Textual Descriptions
M Cornia, M Stefanini, L Baraldi, M Corsini, R Cucchiara
Pattern Recognition Letters 129, 166-172, 2020
392020
Generating More Pertinent Captions by Leveraging Semantics and Style on Multi-Source Datasets
M Cornia, L Baraldi, G Fiameni, R Cucchiara
International Journal of Computer Vision 132, 1701-1720, 2023
37*2023
LaDI-VTON: Latent Diffusion Textual-Inversion Enhanced Virtual Try-On
D Morelli, A Baldrati, G Cartella, M Cornia, M Bertini, R Cucchiara
ACM International Conference on Multimedia, 2023
372023
Retrieval-Augmented Transformer for Image Captioning
S Sarto, M Cornia, L Baraldi, R Cucchiara
International Conference on Content-based Multimedia Indexing, 2022
362022
Aligning Text and Document Illustrations: Towards Visually Explainable Digital Humanities
L Baraldi, M Cornia, C Grana, R Cucchiara
International Conference on Pattern Recognition, 2018
362018
SMArT: Training Shallow Memory-aware Transformers for Robotic Explainability
M Cornia, L Baraldi, R Cucchiara
IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2020
322020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20