Παρακολούθηση
Dirk Weissenborn
Dirk Weissenborn
Inceptive Inc.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inceptive.team
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale
A Dosovitskiy, L Beyer, A Kolesnikov, D Weissenborn, X Zhai, ...
arXiv preprint arXiv:2010.11929, 2020
342232020
Object-centric learning with slot attention
F Locatello, D Weissenborn, T Unterthiner, A Mahendran, G Heigold, ...
Advances in neural information processing systems 33, 11525-11538, 2020
6362020
An overview of the BIOASQ large-scale biomedical semantic indexing and question answering competition
G Tsatsaronis, G Balikas, P Malakasiotis, I Partalas, M Zschunke, ...
BMC bioinformatics 16, 1-28, 2015
5842015
Axial attention in multidimensional transformers
J Ho, N Kalchbrenner, D Weissenborn, T Salimans
arXiv preprint arXiv:1912.12180, 2019
4662019
Making Neural QA as Simple as Possible but not Simpler
D Weissenborn, G Wiese, L Seiffe
CoNLL, 2017
318*2017
Simple open-vocabulary object detection
M Minderer, A Gritsenko, A Stone, M Neumann, D Weissenborn, ...
European Conference on Computer Vision, 728-755, 2022
2662022
Scaling autoregressive video models
D Weissenborn, O Täckström, J Uszkoreit
arXiv preprint arXiv:1906.02634, 2019
2032019
Colorization transformer
M Kumar, D Weissenborn, N Kalchbrenner
arXiv preprint arXiv:2102.04432, 2021
1652021
Neural Domain Adaptation for Biomedical Question Answering
G Wiese, D Weissenborn, M Neves
CoNLL, 2017
147*2017
Differentiable patch selection for image recognition
JB Cordonnier, A Mahendran, A Dosovitskiy, D Weissenborn, J Uszkoreit, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
832021
Dynamic Integration of Background Knowledge in Neural NLU Systems
D Weissenborn, T Kočiský, C Dyer
arXiv preprint arXiv:1706.02596, 2017
75*2017
Multi-objective optimization for the joint disambiguation of nouns and named entities
D Weissenborn, L Hennig, F Xu, H Uszkoreit
Proceedings of the 53rd Annual Meeting of the Association for Computational …, 2015
482015
Event linking with sentential features from convolutional neural networks
S Krause, F Xu, H Uszkoreit, D Weissenborn
Proceedings of the 20th SIGNLL Conference on Computational Natural Language …, 2016
422016
Answering factoid questions in the biomedical domain.
D Weissenborn, G Tsatsaronis, M Schroeder
BioASQ@ CLEF 1094, 2013
312013
Sar-graphs: A language resource connecting linguistic knowledge with semantic relations from knowledge graphs
S Krause, L Hennig, A Moro, D Weissenborn, F Xu, H Uszkoreit, R Navigli
Journal of Web Semantics 37, 112-131, 2016
292016
Cross-lingual candidate search for biomedical concept normalization
R Roller, M Kittner, D Weissenborn, U Leser
arXiv preprint arXiv:1805.01646, 2018
252018
Discovering relations between indirectly connected biomedical concepts
D Weissenborn, M Schroeder, G Tsatsaronis
Journal of biomedical semantics 6, 1-19, 2015
252015
Separating answers from queries for neural reading comprehension
D Weissenborn
arXiv preprint arXiv:1607.03316, 2016
192016
Jack the reader-A machine reading framework
D Weissenborn, P Minervini, T Dettmers, I Augenstein, J Welbl, ...
arXiv preprint arXiv:1806.08727, 2018
122018
Mufuru: The multi-function recurrent unit
D Weissenborn, T Rocktäschel
arXiv preprint arXiv:1606.03002, 2016
62016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20