Παρακολούθηση
Antonis Loizou
Antonis Loizou
Blue Sky IT
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα blueskyit.nl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
API-centric linked data integration: The open PHACTS discovery platform case study
P Groth, A Loizou, AJG Gray, C Goble, L Harland, S Pettifer
Journal of web semantics 29, 12-18, 2014
882014
Applying linked data approaches to pharmacology: Architectural decisions and implementation
AJG Gray, P Groth, A Loizou, S Askjaer, C Brenninkmeijer, K Burger, ...
Semantic Web 5 (2), 101-113, 2014
742014
Applying linked data approaches to pharmacology: Architectural decisions and implementation
AJG Gray, P Groth, A Loizou, S Askjaer, C Brenninkmeijer, K Burger, ...
Semantic Web 5 (2), 101-113, 2014
742014
Recommender systems for the semantic web
A Loizou, S Dasmahapatra
452006
Adaptive linked data-driven web components: Building flexible and reusable semantic web interfaces
A Khalili, A Loizou, F Harmelen
European semantic web conference, 677-692, 2016
412016
How to recommend music to film buffs: enabling the provision of recommendations from multiple domains
A Loizou
University of Southampton, 2009
352009
Drug discovery FAQs: workflows for answering multidomain drug discovery questions
C Chichester, D Digles, R Siebes, A Loizou, P Groth, L Harland
Drug discovery today 20 (4), 399-405, 2015
302015
On the formulation of performant SPARQL queries
A Loizou, R Angles, P Groth
Journal of Web Semantics 31, 1-26, 2015
282015
Scientific lenses to support multiple views over linked chemistry data
C Batchelor, CYA Brenninkmeijer, C Chichester, M Davies, D Digles, ...
International Semantic Web Conference, 98-113, 2014
272014
The semantic logger: Supporting service building from personal context
MM Tuffield, A Loizou, D Dupplaw
Proceedings of the 3rd ACM workshop on Continuous archival and retrival of …, 2006
262006
Open Knowledge: Semantic webs through peer-to-peer interaction
D Robertson, F Giunchiglia, F van Harmelen, M Marchese, M Sabou, ...
University of Trento, 2006
262006
Querying neXtProt nanopublications and their value for insights on sequence variants and tissue expression
C Chichester, P Gaudet, O Karch, P Groth, L Lane, A Bairoch, B Mons, ...
Journal of web semantics 29, 3-11, 2014
222014
Developing prognosis tools to identify learning difficulties in children using machine learning technologies
A Loizou, Y Laouris
Cognitive computation 3 (3), 490-500, 2011
122011
Incorporating commercial and private data into an open linked data platform for drug discovery
C Goble, AJG Gray, L Harland, K Karapetyan, A Loizou, I Mikhailov, ...
International Semantic Web Conference, 65-80, 2013
92013
Open Knowledge
D Robertson, F Giunchiglia, F Harmelen, M Marchese, M Sabou, ...
International Workshop on Languages, Methodologies and Development Tools for …, 2007
92007
Explicit interaction information from WikiPathways in RDF facilitates drug discovery in the Open PHACTS Discovery Platform
RA Miller, P Woollard, EL Willighagen, D Digles, M Kutmon, A Loizou, ...
F1000Research 7, 2018
62018
The open PHACTS nanopublication guidelines V1. 8
E Schultes, C Chichester, K Burger, S Kotoulas, A Loizou, V Tkachenko, ...
EU Innovative Medicines Initiative-Open PHACTS Project, 53-54, 2012
62012
Including Co-referent URIs in a SPARQL Query.
CYA Brenninkmeijer, CA Goble, AJG Gray, P Groth, A Loizou, S Pettifer
COLD, 2013
52013
Multimedia markup tools for openknowledge
D Dupplaw, M Croitoru, A Loizou, S Dasmahapatra, P Lewis, M Tuffield, ...
52007
Applying linked data approaches to pharmacology: Architectural decisions and implementation. Semantic Web (2014)
AJG Gray, P Groth, A Loizou, S Askjaer, CYA Brenninkmeijer, K Burger, ...
5
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20