Παρακολούθηση
Wei-Nan Zhang
Wei-Nan Zhang
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ir.hit.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Neural personalized response generation as domain adaptation
WN Zhang, Q Zhu, Y Wang, Y Zhao, T Liu
World Wide Web 22 (4), 1427-1446, 2019
772019
Exploiting Persona Information for Diverse Generation of Conversational Responses
H Song, WN Zhang, Y Cui, D Wang, T Liu
arXiv preprint arXiv:1905.12188, 2019
702019
Generating and exploiting large-scale pseudo training data for zero pronoun resolution
T Liu, Y Cui, Q Yin, W Zhang, S Wang, G Hu
arXiv preprint arXiv:1606.01603, 2016
472016
Deep Reinforcement Learning for Chinese Zero pronoun Resolution
Q Yin, Y Zhang, W Zhang, T Liu, WY Wang
arXiv preprint arXiv:1806.03711, 2018
452018
Generate, Delete and Rewrite: A Three-Stage Framework for Improving Persona Consistency of Dialogue Generation
H Song, Y Wang, WN Zhang, X Liu, T Liu
arXiv preprint arXiv:2004.07672, 2020
442020
CCG supertagging via Bidirectional LSTM-CRF neural architecture
R Kadari, Y Zhang, W Zhang, T Liu
Neurocomputing 283, 31-37, 2018
412018
Generating persona consistent dialogues by exploiting natural language inference
H Song, WN Zhang, J Hu, T Liu
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (05), 8878-8885, 2020
402020
Context-Sensitive Generation of Open-Domain Conversational Responses
W Zhang, Y Cui, Y Wang, Q Zhu, L Li, L Zhou, T Liu
Proceedings of the 27th International Conference on Computational …, 2018
392018
Chinese Zero Pronoun Resolution with Deep Memory Network
Q Yin, Y Zhang, W Zhang, T Liu
Proceedings of the 2017 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2017
392017
Capturing the semantics of key phrases using multiple languages for question retrieval
WN Zhang, ZY Ming, Y Zhang, T Liu, TS Chua
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 28 (4), 888-900, 2015
372015
Retrieval-Enhanced Adversarial Training for Neural Response Generation
Q Zhu, L Cui, W Zhang, F Wei, Y Chen, T Liu
arXiv preprint arXiv:1809.04276, 2018
362018
Zero Pronoun Resolution with Attention-based Neural Network
Q Yin, Y Zhang, W Zhang, T Liu, WY Wang
Proceedings of the 27th International Conference on Computational …, 2018
272018
The First Evaluation of Chinese Human-Computer Dialogue Technology
WN Zhang, Z Chen, W Che, G Hu, T Liu
arXiv preprint arXiv:1709.10217, 2017
262017
The use of dependency relation graph to enhance the term weighting in question retrieval
W Zhang, Z Ming, Y Zhang, L Nie, T Liu, TS Chua
Proceedings of COLING 2012, 3105-3120, 2012
242012
A deep neural network for chinese zero pronoun resolution
Q Yin, W Zhang, Y Zhang, T Liu
arXiv preprint arXiv:1604.05800, 2016
212016
Exploring key concept paraphrasing based on pivot language translation for question retrieval
WN Zhang, ZY Ming, Y Zhang, T Liu, TS Chua
Twenty-Ninth AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2015
212015
A topic clustering approach to finding similar questions from large question and answer archives
WN Zhang, T Liu, Y Yang, L Cao, Y Zhang, R Ji
PloS one 9 (3), e71511, 2014
212014
BoB: BERT Over BERT for Training Persona-based Dialogue Models from Limited Personalized Data
H Song, Y Wang, K Zhang, WN Zhang, T Liu
arXiv preprint arXiv:2106.06169, 2021
182021
A syntactic path-based hybrid neural network for negation scope detection
L Lazib, B Qin, Y Zhao, W Zhang, T Liu
Frontiers of Computer Science 14 (1), 84-94, 2020
172020
Exploring Implicit Feedback for Open Domain Conversation Generation.
W Zhang, L Li, D Cao, T Liu
AAAI, 2018
172018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20