Παρακολούθηση
Dongdong She
Dongdong She
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cse.ust.hk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Neuzz: Efficient fuzzing with neural program smoothing
D She, K Pei, D Epstein, J Yang, B Ray, S Jana
2019 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 803-817, 2019
2242019
Android root and its providers: A double-edged sword
H Zhang, D She, Z Qian
Proceedings of the 22nd ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2015
852015
On training robust {PDF} malware classifiers
Y Chen, S Wang, D She, S Jana
29th USENIX Security Symposium (USENIX Security 20), 2343-2360, 2020
702020
Neutaint: Efficient dynamic taint analysis with neural networks
D She, Y Chen, A Shah, B Ray, S Jana
2020 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 1527-1543, 2020
612020
MTFuzz: fuzzing with a multi-task neural network
D She, R Krishna, L Yan, S Jana, B Ray
Proceedings of the 28th ACM joint meeting on European software engineering …, 2020
432020
Android ion hazard: The curse of customizable memory management system
H Zhang, D She, Z Qian
Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2016
282016
Effective Seed Scheduling for Fuzzing with Graph Centrality Analysis
D She, A Shah, S Jana
2022 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 1558-1558, 2022
232022
MC2: Rigorous and Efficient Directed Greybox Fuzzing
A Shah, D She, S Sadhu, K Singal, P Coffman, S Jana
Proceedings of the 2022 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2022
82022
NeuDep: neural binary memory dependence analysis
K Pei, D She, M Wang, S Geng, Z Xuan, Y David, J Yang, S Jana, B Ray
Proceedings of the 30th ACM Joint European Software Engineering Conference …, 2022
32022
Fine grained dataflow tracking with proximal gradients
G Ryan, A Shah, D She, K Bhat, S Jana
30th USENIX Security Symposium (USENIX Security 21), 1611-1628, 2021
32021
Precise Detection of Kernel Data Races with Probabilistic Lockset Analysis
G Ryan, A Shah, D She, S Jana
2023 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 2086-2103, 2023
2023
Adaptive and Effective Fuzzing: a Data-Driven Approach
D She
Columbia University, 2023
2023
Precise Dynamic Data Flow Tracking with Proximal Gradients
G Ryan, A Shah, D She, K Bhat, S Jana
Poster: Precise Dynamic Dataflow Tracking with Proximal Gradients
G Ryan, A Shah, D She, S Jana, K Bhat
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14