Παρακολούθηση
Sebastian Riedel
Sebastian Riedel
Professor @ University College London, Researcher @ Facebook AI Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.ucl.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Complex embeddings for simple link prediction
T Trouillon, J Welbl, S Riedel, É Gaussier, G Bouchard
International conference on machine learning, 2071-2080, 2016
18212016
Convolutional 2d knowledge graph embeddings
T Dettmers, P Minervini, P Stenetorp, S Riedel
Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence 32 (1), 2018
14692018
Modeling relations and their mentions without labeled text
S Riedel, L Yao, A McCallum
Joint European Conference on Machine Learning and Knowledge Discovery in …, 2010
11912010
Language models as knowledge bases?
F Petroni, T Rocktäschel, P Lewis, A Bakhtin, Y Wu, AH Miller, S Riedel
arXiv preprint arXiv:1909.01066, 2019
8642019
The CoNLL 2007 shared task on dependency parsing
J Nivre, J Hall, S Kübler, R McDonald, J Nilsson, S Riedel, D Yuret
Proceedings of the 2007 Joint Conference on Empirical Methods in Natural …, 2007
8432007
Relation extraction with matrix factorization and universal schemas
S Riedel, L Yao, A McCallum, BM Marlin
Proceedings of the 2013 conference of the North American chapter of the …, 2013
6862013
Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks
P Lewis, E Perez, A Piktus, F Petroni, V Karpukhin, N Goyal, H Küttler, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 9459-9474, 2020
3912020
Constructing datasets for multi-hop reading comprehension across documents
J Welbl, P Stenetorp, S Riedel
Transactions of the Association for Computational Linguistics 6, 287-302, 2018
3652018
Fact checking: Task definition and dataset construction
A Vlachos, S Riedel
Proceedings of the ACL 2014 workshop on language technologies and …, 2014
3612014
End-to-end differentiable proving
T Rocktäschel, S Riedel
Advances in neural information processing systems 30, 2017
3372017
Semeval 2017 task 10: Scienceie-extracting keyphrases and relations from scientific publications
I Augenstein, M Das, S Riedel, L Vikraman, A McCallum
arXiv preprint arXiv:1704.02853, 2017
2892017
emoji2vec: Learning emoji representations from their description
B Eisner, T Rocktäschel, I Augenstein, M Bošnjak, S Riedel
arXiv preprint arXiv:1609.08359, 2016
2772016
Injecting logical background knowledge into embeddings for relation extraction
T Rocktäschel, S Singh, S Riedel
Proceedings of the 2015 conference of the north American Chapter of the …, 2015
2582015
Improving the accuracy and efficiency of map inference for markov logic
S Riedel
Proceedings of the 24th Annual Conference on Uncertainty in AI (UAI '08) 2008, 2008
238*2008
MLQA: Evaluating cross-lingual extractive question answering
P Lewis, B Oğuz, R Rinott, S Riedel, H Schwenk
arXiv preprint arXiv:1910.07475, 2019
2232019
A simple but tough-to-beat baseline for the Fake News Challenge stance detection task
B Riedel, I Augenstein, GP Spithourakis, S Riedel
arXiv preprint arXiv:1707.03264, 2017
2122017
Knowledge graph completion via complex tensor factorization
T Trouillon, CR Dance, J Welbl, S Riedel, É Gaussier, G Bouchard
arXiv preprint arXiv:1702.06879, 2017
2012017
Scalable zero-shot entity linking with dense entity retrieval
L Wu, F Petroni, M Josifoski, S Riedel, L Zettlemoyer
arXiv preprint arXiv:1911.03814, 2019
1972019
Structured Relation Discovery using Generative Models
L Yao, A Haghighi, S Riedel, A McCallum
Conference on Empirical methods in natural language processing (EMNLP '11), 2011
1942011
TaBERT: Pretraining for joint understanding of textual and tabular data
P Yin, G Neubig, W Yih, S Riedel
arXiv preprint arXiv:2005.08314, 2020
1892020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20