Παρακολούθηση
Aggelos Lappas
Aggelos Lappas
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cperi.certh.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Chemical recycling of plastic wastes made from polyethylene (LDPE and HDPE) and polypropylene (PP)
DS Achilias, C Roupakias, P Megalokonomos, AA Lappas, ΕV Antonakou
Journal of hazardous materials 149 (3), 536-542, 2007
7762007
A study of lignocellulosic biomass pyrolysis via the pyrolysis of cellulose, hemicellulose and lignin
SD Stefanidis, KG Kalogiannis, EF Iliopoulou, CM Michailof, PA Pilavachi, ...
Journal of analytical and applied pyrolysis 105, 143-150, 2014
6962014
Catalytic upgrading of biomass pyrolysis vapors using transition metal-modified ZSM-5 zeolite
EF Iliopoulou, SD Stefanidis, KG Kalogiannis, A Delimitis, AA Lappas, ...
Applied Catalysis B: Environmental 127, 281-290, 2012
5462012
Biomass pyrolysis in a circulating fluid bed reactor for the production of fuels and chemicals
AA Lappas, MC Samolada, DK Iatridis, SS Voutetakis, IA Vasalos
Fuel 81 (16), 2087-2095, 2002
4492002
In-situ upgrading of biomass pyrolysis vapors: catalyst screening on a fixed bed reactor
SD Stefanidis, KG Kalogiannis, EF Iliopoulou, AA Lappas, PA Pilavachi
Bioresource technology 102 (17), 8261-8267, 2011
4032011
Evaluation of various types of Al-MCM-41 materials as catalysts in biomass pyrolysis for the production of bio-fuels and chemicals
E Antonakou, A Lappas, MH Nilsen, A Bouzga, M Stöcker
Fuel 85 (14-15), 2202-2212, 2006
3882006
In situ catalytic upgrading of biomass derived fast pyrolysis vapours in a fixed bed reactor using mesoporous materials
J Adam, E Antonakou, A Lappas, M Stöcker, MH Nilsen, A Bouzga, ...
Microporous and Mesoporous Materials 96 (1-3), 93-101, 2006
3402006
Production of biofuels via co-processing in conventional refining processes
AA Lappas, S Bezergianni, IA Vasalos
Catalysis Today 145 (1-2), 55-62, 2009
3392009
Catalytic conversion of biomass pyrolysis products by mesoporous materials: effect of steam stability and acidity of Al-MCM-41 catalysts
EF Iliopoulou, EV Antonakou, SA Karakoulia, IA Vasalos, AA Lappas, ...
Chemical Engineering Journal 134 (1-3), 51-57, 2007
3162007
Inhibition of enzymatic hydrolysis by residual lignins from softwood—study of enzyme binding and inactivation on lignin‐rich surface
J Rahikainen, S Mikander, K Marjamaa, T Tamminen, A Lappas, L Viikari, ...
Biotechnology and bioengineering 108 (12), 2823-2834, 2011
2962011
Natural magnesium oxide (MgO) catalysts: a cost-effective sustainable alternative to acid zeolites for the in situ upgrading of biomass fast pyrolysis oil
SD Stefanidis, SA Karakoulia, KG Kalogiannis, EF Iliopoulou, A Delimitis, ...
Applied Catalysis B: Environmental 196, 155-173, 2016
2152016
Hydrothermally stable mesoporous aluminosilicates (MSU-S) assembled from zeolite seeds as catalysts for biomass pyrolysis
KS Triantafyllidis, EF Iliopoulou, EV Antonakou, AA Lappas, H Wang, ...
Microporous and Mesoporous Materials 99 (1-2), 132-139, 2007
1962007
Investigating the potential for energy, fuel, materials and chemicals production from corn residues (cobs and stalks) by non-catalytic and catalytic pyrolysis in two reactor …
O Ioannidou, A Zabaniotou, EV Antonakou, KM Papazisi, AA Lappas, ...
Renewable and sustainable energy reviews 13 (4), 750-762, 2009
1952009
Pilot-scale validation of Co-ZSM-5 catalyst performance in the catalytic upgrading of biomass pyrolysis vapours
EF Iliopoulou, S Stefanidis, K Kalogiannis, AC Psarras, A Delimitis, ...
Green Chemistry 16 (2), 662-674, 2014
1932014
Catalytic upgrading of lignocellulosic biomass pyrolysis vapours: Effect of hydrothermal pre-treatment of biomass
S Stephanidis, C Nitsos, K Kalogiannis, EF Iliopoulou, AA Lappas, ...
Catalysis Today 167 (1), 37-45, 2011
1762011
Selective petroleum refining over a zeolite catalyst with small intracrystal mesopores
DH Park, SS Kim, H Wang, TJ Pinnavaia, MC Papapetrou, AA Lappas, ...
Angewandte Chemie 121 (41), 7781-7784, 2009
1522009
Qualitative and quantitative analysis of pyrolysis oil by gas chromatography with flame ionization detection and comprehensive two-dimensional gas chromatography with time-of …
T Sfetsas, C Michailof, A Lappas, Q Li, B Kneale
Journal of Chromatography A 1218 (21), 3317-3325, 2011
1492011
Second-generation biofuels by co-processing catalytic pyrolysis oil in FCC units
N Thegarid, G Fogassy, Y Schuurman, C Mirodatos, S Stefanidis, ...
Applied Catalysis B: Environmental 145, 161-166, 2014
1482014
Effect of Lewis and Brønsted acidity on glucose conversion to 5-HMF and lactic acid in aqueous and organic media
AA Marianou, CM Michailof, A Pineda, EF Iliopoulou, KS Triantafyllidis, ...
Applied Catalysis A: General 555, 75-87, 2018
1452018
Experimental study of pyrolysis for potential energy, hydrogen and carbon material production from lignocellulosic biomass
A Zabaniotou, O Ioannidou, E Antonakou, A Lappas
International Journal of Hydrogen Energy 33 (10), 2433-2444, 2008
1432008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20