Παρακολούθηση
Pantelis G. Nikolakopoulos
Pantelis G. Nikolakopoulos
Assistant Professor, Machine Design Laboratory, University of Patras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mech.upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
CFD analysis of journal bearing hydrodynamic lubrication by Bingham lubricant
KP Gertzos, PG Nikolakopoulos, CA Papadopoulos
Tribology international 41 (12), 1190-1204, 2008
2922008
Crack identification in frame structures
PG Nikolakopoulos, DE Katsareas, CA Papadopoulos
Computers & structures 64 (1-4), 389-406, 1997
1281997
CFD simulation of magnetorheological fluid journal bearings
DA Bompos, PG Nikolakopoulos
Simulation Modelling Practice and Theory 19 (4), 1035-1060, 2011
1172011
A study of friction in worn misaligned journal bearings under severe hydrodynamic lubrication
PG Nikolakopoulos, CA Papadopoulos
Tribology international 41 (6), 461-472, 2008
1012008
Geometry optimization of textured three-dimensional micro-thrust bearings
CI Papadopoulos, EE Efstathiou, PG Nikolakopoulos, L Kaiktsis
852011
Identification of clearances and stability analysis for a rotor-journal bearing system
CA Papadopoulos, PG Nikolakopoulos, GD Gounaris
Mechanism and Machine Theory 43 (4), 411-426, 2008
762008
Controllable high speed journal bearings, lubricated with electro-rheological fluids. An analytical and experimental approach
PG Nikolakopoulos, CA Papadopoulos
Tribology International 31 (5), 225-234, 1998
641998
Simulation of piston ring tribology with surface texturing for internal combustion engines
AB Zavos, PG Nikolakopoulos
Lubrication Science 27 (3), 151-176, 2015
582015
Non-linearities in misaligned journal bearings
PG Nikolakopoulos, CA Papadopoulos
Tribology International 27 (4), 243-257, 1994
581994
Evolutionary optimization of micro-thrust bearings with periodic partial trapezoidal surface texturing
CI Papadopoulos, PG Nikolakopoulos, L Kaiktsis
Journal of engineering for gas turbines and power 133 (1), 2011
512011
Wear identification in rotor-bearing systems by measurements of dynamic bearing characteristics
KP Gertzos, PG Nikolakopoulos, AC Chasalevris, CA Papadopoulos
Computers & structures 89 (1-2), 55-66, 2011
472011
Dynamic effect of bearing wear on rotor-bearing system response
AC Chasalevris, PG Nikolakopoulos, CA Papadopoulos
Journal of Vibration and Acoustics 135 (1), 2013
312013
Modal analysis of rotor on piecewise linear journal bearings under seismic excitation
BJ Gaganis, AK Zisimopoulos, PG Nikolakopoulos, CA Papadopoulos
301999
Rotordynamic analysis of a shaft using magnetorheological and nanomagnetorheological fluid journal bearings
DA Bompos, PG Nikolakopoulos
Tribology Transactions 59 (1), 108-118, 2016
262016
Characterization of stiffness and damping in textured sector pad micro thrust bearings using computational fluid dynamics
CI Papadopoulos, PG Nikolakopoulos, L Kaiktsis
Journal of engineering for gas turbines and power 134 (11), 2012
262012
Elastohydrodynamic analysis and Pareto optimization of intact, worn and misaligned journal bearings
PG Nikolakopoulos, CI Papadopoulos, L Kaiktsis
Meccanica 46 (3), 577-588, 2011
242011
Journal bearing stiffness and damping coefficients using nanomagnetorheological fluids and stability analysis
DA Bompos, PG Nikolakopoulos
Journal of Tribology 136 (4), 041704, 2014
232014
Design of a PID controller for a linearized magnetic bearing
TK Psonis, PG Nikolakopoulos, E Mitronikas
International Journal of Rotating Machinery 2015, 2015
222015
Lubrication performance of engine commercial oils with different performance levels: the effect of engine synthetic oil aging on piston ring tribology under real engine conditions
PG Nikolakopoulos, S Mavroudis, A Zavos
Lubricants 6 (4), 90, 2018
212018
Tribology of new thin compression ring of fired engine under controlled conditions-a combined experimental and numerical study
A Zavos, PG Nikolakopoulos
Tribology International 128, 214-230, 2018
212018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20