Παρακολούθηση
Chris Boothroyd
Chris Boothroyd
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ntu.edu.sg - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The origin of high efficiency in low-temperature solution-processable bilayer organometal halide hybrid solar cells
S Sun, T Salim, N Mathews, M Duchamp, C Boothroyd, G Xing, TC Sum, ...
Energy & Environmental Science 7 (1), 399-407, 2014
11432014
Direct observation of single-walled carbon nanotube growth at the atomistic scale
M Lin, JP Ying Tan, C Boothroyd, KP Loh, ES Tok, YL Foo
Nano letters 6 (3), 449-452, 2006
2612006
Dynamical observation of bamboo-like carbon nanotube growth
M Lin, JPY Tan, C Boothroyd, KP Loh, ES Tok, YL Foo
Nano letters 7 (8), 2234-2238, 2007
2582007
Ion Implantation of Graphene – Toward IC Compatible Technologies
U Bangert, W Pierce, DM Kepaptsoglou, Q Ramasse, R Zan, MH Gass, ...
Nano letters 13 (10), 4902-4907, 2013
1962013
Grain refinement by Al–Ti–B alloys in aluminium melts: a study of the mechanisms of poisoning by zirconium
AM Bunn, P Schumacher, MA Kearns, CB Boothroyd, AL Greer
Materials science and technology 15 (10), 1115-1123, 1999
1781999
Size and composition tunable Ag–Au alloy nanoparticles by replacement reactions
Q Zhang, JY Lee, J Yang, C Boothroyd, J Zhang
Nanotechnology 18 (24), 245605, 2007
1652007
Synthesis of Ag@AgAu metal core/alloy shell bimetallic nanoparticles with tunable shell compositions by a galvanic replacement reaction
Q Zhang, J Xie, JY Lee, J Zhang, C Boothroyd
small 4 (8), 1067-1071, 2008
1542008
Why don't high‐resolution simulations and images match?
CB Boothroyd
Journal of Microscopy 190 (1‐2), 99-108, 1998
1491998
Specimen preparation methods for the examination of surfaces and interfaces in the transmission electron microscope
SB Newcomb, CB Boothroyd, WM Stobbs
Journal of Microscopy 140 (2), 195-207, 1985
1461985
Layered Black Phosphorus: Strongly Anisotropic Magnetic, Electronic, and Electron‐Transfer Properties
Z Sofer, D Sedmidubský, Š Huber, J Luxa, D Bouša, C Boothroyd, ...
Angewandte Chemie International Edition 55 (10), 3382-3386, 2016
1442016
One-Pot Synthesis of New-Phase AgInSe2 Nanorods
MT Ng, CB Boothroyd, JJ Vittal
Journal of the American Chemical Society 128 (22), 7118-7119, 2006
1442006
Microstructural evolution and its influence on the magnetic properties of CoFe2O4 powders during mechanical milling
BH Liu, J Ding, ZL Dong, CB Boothroyd, JH Yin, JB Yi
Physical Review B 74 (18), 184427, 2006
1172006
Synthesis and characterization of carbon nanofibers produced by the floating catalyst method
C Singh, T Quested, CB Boothroyd, P Thomas, IA Kinloch, AI Abou-Kandil, ...
The Journal of Physical Chemistry B 106 (42), 10915-10922, 2002
1042002
Morphological and structural characteristics of homoepitaxial GaN grown by metalorganic chemical vapour deposition (MOCVD)
JL Weyher, PD Brown, ARA Zauner, S Müller, CB Boothroyd, DT Foord, ...
Journal of crystal growth 204 (4), 419-428, 1999
1011999
Hexagonal close-packed Ni nanostructures grown on the (001) surface of MgO
W Tian, HP Sun, XQ Pan, JH Yu, M Yeadon, CB Boothroyd, YP Feng, ...
Applied Physics Letters 86 (13), 131915, 2005
962005
Morphology, structure and growth of WS2 nanotubes
YQ Zhu, WK Hsu, H Terrones, N Grobert, BH Chang, M Terrones, BQ Wei, ...
Journal of Materials Chemistry 10 (11), 2570-2577, 2000
902000
Ultrafast Spin‐to‐Charge Conversion at the Surface of Topological Insulator Thin Films
X Wang, L Cheng, D Zhu, Y Wu, M Chen, Y Wang, D Zhao, CB Boothroyd, ...
Advanced Materials 30 (52), 1802356, 2018
862018
Three-Dimensional Structure of CeO2 Nanocrystals
JPY Tan, HR Tan, C Boothroyd, YL Foo, CB He, M Lin
The Journal of Physical Chemistry C 115 (9), 3544-3551, 2011
842011
Novel fabrication method for nanometer‐scale silicon dots and wires
GS Chen, CB Boothroyd, CJ Humphreys
Applied physics letters 62 (16), 1949-1951, 1993
841993
Layered transition metal oxyhydroxides as tri-functional electrocatalysts
CS Lim, CK Chua, Z Sofer, K Klímová, C Boothroyd, M Pumera
Journal of Materials Chemistry A 3 (22), 11920-11929, 2015
802015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20