Παρακολούθηση
Tharindu Ranasinghe
Tharindu Ranasinghe
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aston.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Offensive Language Identification in Greek
Z Pitenis, M Zampieri, T Ranasinghe
Proceedings of the 12th Language Resources and Evaluation Conference, 5113-5119, 2020
1202020
Multilingual Offensive Language Identification with Cross-lingual Embeddings
T Ranasinghe, M Zampieri
Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2020
972020
Overview of the HASOC Subtrack at FIRE 2021: Hate Speech and Offensive Content Identification in English and Indo-Aryan Languages and Conversational Hate Speech
S Modha, T Mandl, GK Shahi, H Madhu, S Satapara, T Ranasinghe, ...
Forum for Information Retrieval Evaluation, 1-3, 2021
712021
Overview of the HASOC Subtrack at FIRE 2021: Hate Speech and Offensive Content Identification in English and Indo-Aryan Languages
T Mandl, S Modha, GK Shahi, H Madhu, S Satapara, P Majumder, ...
FIRE 2021: Forum for Information Retrieval Evaluation, Virtual Event, 13th …, 2021
652021
TransQuest: Translation Quality Estimation with Cross-lingual Transformers
T Ranasinghe, C Orasan, R Mitkov
Proceedings of the 28th International Conference on Computational Linguistics, 2020
592020
Semantic Textual Similarity with Siamese Neural Networks
T Ranasinghe, C Orasan, R Mitkov
Proceedings of the International Conference on Recent Advances in Natural …, 2019
572019
BRUMS at HASOC 2019: Deep Learning Models for Multilingual Hate Speech and Offensive Language Identification.
T Ranasinghe, M Zampieri, H Hettiarachchi
Forum for Information Retrieval Evaluation 2019, 199-207, 2019
562019
Cross-lingual Offensive Language Identification for Low Resource Languages: The Case of Marathi
S Gaikwad, T Ranasinghe, M Zampieri, CM Homan
Proceedings of the International Conference on Recent Advances in Natural …, 2021
352021
TransQuest at WMT2020: Sentence-Level Direct Assessment
T Ranasinghe, C Orasan, R Mitkov
Proceedings of the Fifth Conference on Machine Translation, 2020
352020
Emoji Powered Capsule Network to Detect Type and Target of Offensive Posts in Social Media
H Hettiarachchi, T Ranasinghe
Proceedings of the International Conference on Recent Advances in Natural …, 2019
31*2019
Multilingual Offensive Language Identification for Low-resource Languages
T Ranasinghe, M Zampieri
ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing, 2021
282021
MUDES: Multilingual Detection of Offensive Spans
T Ranasinghe, M Zampieri
Proceedings of the 2021 Annual Conference of the North American Chapter of …, 2021
242021
InfoMiner at WNUT-2020 Task 2: Transformer-based Covid-19 Informative Tweet Extraction
H Hettiarachchi, T Ranasinghe
Proceedings of the 2nd Workshop on Noisy User-generated Text (WNUT), 2020
232020
FBERT: A Neural Transformer for Identifying Offensive Content
D Sarkar, M Zampieri, T Ranasinghe, A Ororbia
Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2021, 2021
182021
BRUMS at SemEval-2020 Task 12: Transformer based Multilingual Offensive Language Identification in Social Media
T Ranasinghe, H Hettiarachchi
Proceedings of the 14th International Workshop on Semantic Evaluation, 2020
182020
An evaluation of multilingual offensive language identification methods for the languages of india
T Ranasinghe, M Zampieri
Information 12 (8), 306, 2021
162021
An Exploratory Analysis of Multilingual Word-Level Quality Estimation with Cross-Lingual Transformers
T Ranasinghe, C Orasan, R Mitkov
Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2021
162021
BRUMS at SemEval-2020 Task 3: Contextualised Embeddings for Predicting the (Graded) Effect of Context in Word Similarity
H Hettiarachchi, T Ranasinghe
Proceedings of the 14th International Workshop on Semantic Evaluation, 2020
162020
WLV-RIT at HASOC-Dravidian-CodeMix-FIRE2020: Offensive Language Identification in Code-switched YouTube Comments
T Ranasinghe, S Gupte, M Zampieri, I Nwogu
Forum for Information Retrieval Evaluation 2020 (Working Notes), 2020
15*2020
Intelligent Translation Memory Matching and Retrieval with Sentence Encoders
T Ranasinghe, C Orasan, R Mitkov
Proceedings of the 22nd Annual Conference of the European Association for …, 2020
152020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20