Παρακολούθηση
Olga Petriki
Olga Petriki
Post Doc in Hellenic Centre for Marine Research, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bio.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
New Mediterranean Biodiversity Records (April, 2014)
K Kapiris, C Apostolidis, R Baldacconi, N Başusta, M Bilecenoglu, G Bitar, ...
Mediterranean Marine Science 15 (1), 198-212, 2014
772014
DNA barcoding analysis of fish species diversity in four north Greek lakes
A Triantafyllidis, D Bobori, C Koliamitra, E Gbandi, M Mpanti, O Petriki, ...
Mitochondrial DNA 22 (sup1), 37-42, 2011
502011
A fish-based index for the assessment of the ecological quality of temperate lakes
O Petriki, M Lazaridou, DC Bobori
Ecological Indicators 78, 556-565, 2017
272017
Weight–length relationships of 36 fish species from the River Strymon system (northern Greece)
O Petriki, E Gousia, DC Bobori
Journal of Applied Ichthyology 27 (3), 939-941, 2011
182011
Macroinvertebrate and fish communities in the watershed of a re-constructed Mediterranean water body: link to the ecological potential
DC Bobori, C Ntislidou, O Petriki, I Chronis, I Kagalou, M Lazaridou
Environmental monitoring and assessment 190 (3), 1-17, 2018
102018
The spread of the introduced Gymnocephalus cernua Linnaeus, 1758 (Perciformes: Percidae) along the transboundary Strymonas (Struma) river basin: First report in Kerkini dam …
O Petriki, T Naziridis, A Apostolou, E Koutrakis, DC Bobori
Acta Zoologica Bulgarica 66 (4), 563-566, 2014
92014
Gillnet selectivity for freshwater fish species in three lentic systems of G reece
O Petriki, K Erzini, DK Moutopoulos, DC Bobori
Journal of Applied Ichthyology 30 (5), 1016-1027, 2014
92014
Food web modelling on the structure and functioning of a Mediterranean lentic system
DK Moutopoulos, MT Stoumboudi, A Ramfos, K Tsagarakis, KC Gritzalis, ...
Hydrobiologia 822 (1), 259-283, 2018
72018
Assessment of the environmentally minimum lake level based on morphological features
C Doulgeris, P Georgiou, A Apostolakis, D Papadimos, D Zervas, O Petriki, ...
Eur. Water 58, 197-202, 2017
62017
Can fish sampling protocol (CEN, 2005) be amended for Mediterranean lakes?
O Petriki, KI Stergiou, DC Bobori
Fisheries Management and Ecology 24 (2), 146-155, 2017
42017
Length‐weight relationships of 6 fish species caught in a Mediterranean lake (Trichonis‐NW Greece)
I Tsionki, O Petriki, ID Leonardos, PK Karachle, MT Stoumboudi
Journal of Applied Ichthyology 37 (4), 631-634, 2021
32021
DNA barcoding identification of Greek freshwater fishes
A Tsoupas, S Papavasileiou, S Minoudi, K Gkagkavouzis, O Petriki, ...
Plos one 17 (1), e0263118, 2022
22022
Τhe fish fauna in lentic ecosystems of Greece
L Vardakas, N Koutsikos, C Perdikaris, O Petriki, D Bobori, S Zogaris, ...
Mediterranean Marine Science 23 (1), 223-265, 2022
22022
Assessing the Fisheries and Ecosystem Structure of the Largest Greek Lake (Lake Trichonis)
O Petriki, DK Moutopoulos, K Tsagarakis, I Tsionki, G Papantoniou, ...
Water 13 (23), 3329, 2021
22021
Portraying fisheries and ecological status of a Mediterranean lake
DK Moutopoulos, O Petriki, A Ramfos, MT Stoumboudi, KI Stergiou, ...
Acta Ichthyologica et Piscatoria 50 (1), 71-83, 2020
22020
Fish community structure in the mediterranean temperate lake volvi at two different stages of pumpkinseed invasion: Are natives in threat?
D Bobori, O Petriki, C Aftzi
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 19 (12), 1039-1048, 2019
22019
Lake Morphometry and Trophic Status Affect Life-history Characteristics of Populations of Rutilus rutilus (L., 1758)(Cyprinidae) in Temperate Lakes
DC Bobori, ND Kanakis, O Petriki, AC Tsikliras
Acta Zoologica Bulgarica 69 (3), 369-376, 2017
22017
RANGE EXPANSION OF PACHYCHILON MACEDONICUM (ACTINOPTERYGII: CYPRINIFORMES: CYPRINIDAE) IN NORTHERN GREECE.
DC Bobori, G Romanidis-Kyriakidis, C Ntislidou, O Petriki, A Patsia
Acta Ichthyologica et Piscatoria 44 (4), 2014
22014
Tracking the causes of a mass fish kill at a Mediterranean River within a protected area
O Petriki, A Patsia, A Vafeiadou, I Tekidis, P Michalopoulou, S Samartzi, ...
Water 13 (7), 989, 2021
12021
Assessing the Ecological Water Level: The Case of Four Mediterranean Lakes
O Petriki, D Zervas, C Doulgeris, D Bobori
Water 12 (11), 2977, 2020
12020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20