Παρακολούθηση
Olga Petriki
Olga Petriki
Post Doc in Hellenic Centre for Marine Research, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bio.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
New Mediterranean Biodiversity Records (April, 2014)
K Kapiris, C Apostolidis, R Baldacconi, N Başusta, M Bilecenoglu, G Bitar, ...
Mediterranean Marine Science 15 (1), 198-212, 2014
812014
DNA barcoding analysis of fish species diversity in four north Greek lakes
A Triantafyllidis, D Bobori, C Koliamitra, E Gbandi, M Mpanti, O Petriki, ...
Mitochondrial DNA 22 (sup1), 37-42, 2011
572011
A fish-based index for the assessment of the ecological quality of temperate lakes
O Petriki, M Lazaridou, DC Bobori
Ecological Indicators 78, 556-565, 2017
312017
Weight–length relationships of 36 fish species from the River Strymon system (northern Greece)
O Petriki, E Gousia, DC Bobori
Journal of Applied Ichthyology 27 (3), 939-941, 2011
172011
The spread of the introduced Gymnocephalus cernua Linnaeus, 1758 (Perciformes: Percidae) along the transboundary Strymonas (Struma) river basin: First report in Kerkini dam …
O Petriki, T Naziridis, A Apostolou, E Koutrakis, DC Bobori
Acta Zoologica Bulgarica 66 (4), 563-566, 2014
112014
Macroinvertebrate and fish communities in the watershed of a re-constructed Mediterranean water body: link to the ecological potential
DC Bobori, C Ntislidou, O Petriki, I Chronis, I Kagalou, M Lazaridou
Environmental monitoring and assessment 190, 1-17, 2018
102018
Gillnet selectivity for freshwater fish species in three lentic systems of G reece
O Petriki, K Erzini, DK Moutopoulos, DC Bobori
Journal of Applied Ichthyology 30 (5), 1016-1027, 2014
102014
Food web modelling on the structure and functioning of a Mediterranean lentic system
DK Moutopoulos, MT Stoumboudi, A Ramfos, K Tsagarakis, KC Gritzalis, ...
Hydrobiologia 822, 259-283, 2018
92018
DNA barcoding identification of Greek freshwater fishes
A Tsoupas, S Papavasileiou, S Minoudi, K Gkagkavouzis, O Petriki, ...
PloS one 17 (1), e0263118, 2022
82022
Tracking the causes of a mass fish kill at a Mediterranean River within a protected area
O Petriki, A Patsia, A Vafeiadou, I Tekidis, P Michalopoulou, S Samartzi, ...
Water 13 (7), 989, 2021
72021
Assessing the ecological water level: the case of four Mediterranean Lakes
O Petriki, D Zervas, C Doulgeris, D Bobori
Water 12 (11), 2977, 2020
62020
Assessment of the environmentally minimum lake level based on morphological features
C Doulgeris, P Georgiou, A Apostolakis, D Papadimos, D Zervas, O Petriki, ...
Eur. Water 58, 197-202, 2017
62017
Τhe fish fauna in lentic ecosystems of Greece
L Vardakas, N Koutsikos, C Perdikaris, O Petriki, D Bobori, S Zogaris, ...
Mediterranean Marine Science 23 (1), 223-265, 2022
52022
Length‐weight relationships of 6 fish species caught in a Mediterranean lake (Trichonis‐NW Greece)
I Tsionki, O Petriki, ID Leonardos, PK Karachle, MT Stoumboudi
Journal of Applied Ichthyology 37 (4), 631-634, 2021
52021
Fish community structure in the mediterranean temperate lake volvi at two different stages of pumpkinseed invasion: Are natives in threat?
D Bobori, O Petriki, C Aftzi
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 19 (12), 1039-1048, 2019
42019
Can fish sampling protocol (CEN, 2005) be amended for Mediterranean lakes?
O Petriki, KI Stergiou, DC Bobori
Fisheries Management and Ecology 24 (2), 146-155, 2017
42017
Assessing the Fisheries and Ecosystem Structure of the Largest Greek Lake (Lake Trichonis)
O Petriki, DK Moutopoulos, K Tsagarakis, I Tsionki, G Papantoniou, ...
Water 13 (23), 3329, 2021
32021
Portraying fisheries and ecological status of a Mediterranean lake
DK Moutopoulos, O Petriki, A Ramfos, MT Stoumboudi, KI Stergiou, ...
Acta Ichthyologica et Piscatoria 50 (1), 71-83, 2020
32020
Trophic patterns of freshwater fish across the Balkan biodiversity hotspot
G Vagenas, A Oikonomou, PK Karachle, O Petriki, MT Stoumboudi
Water 14 (7), 1112, 2022
22022
Length-weight relationships and condition factors of the sand smelt Atherina boyeri (Risso, 1810) estimated from commercial and experimental catches in Lake Trichonis (Western …
A Douligeri, I Tsionki, O Petriki, DK Moutopoulos, MT Stoumboudi
Acta Adriatica 62 (2), 209-218, 2021
22021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20