Παρακολούθηση
Heljä Franssila
Heljä Franssila
PhD, M. Sc. (Tech.), M. Soc. Sc., Knowledge Work Specialist, Senate Properties, Finland
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tuni.fi
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
proceedings of the 15th international academic MindTrek conference: envisioning future media environments
A Lugmayr, H Franssila, C Safran, I Hammouda
ACM, 2011
482011
Developing measures for information ergonomics in knowledge work
H Franssila, J Okkonen, R Savolainen
Ergonomics 59 (3), 435-448, 2016
412016
Applying" design thinking" as a method for teaching in media education
A Lugmayr
Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference …, 2011
322011
The formation of coordinative knowledge practices in distributed work: towards an explanatory model
H Franssila, J Okkonen, R Savolainen, S Talja
Journal of Knowledge Management, 2012
282012
Why do ICT-strategy implementation in schools fail and ICT-practices do not develop
H Franssila, M Pehkonen
Media Skills and Competence Conference Proceedings, 9-16, 2005
222005
Tieto-ja viestintätekniikka peruskoulun ja lukion opettajien työssä. Tapaustutkimus Tampereelta.
H Franssila, M Pehkonen
102004
Tietotyön informaatioergonomian arviointi-ja kehittämismenetelmä
H Franssila, J Okkonen, R Savolainen
Tampereen yliopisto, 2014
92014
Käyttövarmuuden hallinta: Standardista käytäntöön
T Ahonen, J Jännes, S Kunttu, P Valkokari, O Venho-Ahonen, T Välisalo, ...
VTT Technical Research Centre of Finland, 2012
82012
User experiences and acceptance scenarios of NFC applications in security service field work
H Franssila
2010 Second International Workshop on Near Field Communication, 39-44, 2010
82010
Email intensity, productivity and control in the knowledge worker's performance on the desktop
H Franssila, J Okkonen, R Savolainen
Proceedings of the 18th International Academic MindTrek Conference: Media …, 2014
72014
Information waste: qualitative study in manufacturing enterprises
H Franssila
Advances in enterprise information systems II. CRC Press, Boca Raton, 105-110, 2012
62012
Work fragmentation, task management practices and productivity in individual knowledge work
H Franssila
International conference on human-computer interaction, 29-38, 2019
52019
Mobile Email as a Business and Personal Performance Driver in Everyday Knowledge Work—A Multi‐method Case Study
H Franssila
Knowledge and Process Management 20 (4), 185-198, 2013
52013
The role of knowledge intermediaries in the management of experience knowledge
H Franssila
Knowledge and Process Management 20 (4), 232-242, 2013
52013
Understanding social entities, activity coupling and social computing affordances in industrial work environments
H Franssila, P Mannonen
Designing beyond the Product–Understanding Activity and User Experience in …, 2009
52009
Adjusting the design target of life-cycle aware HCI in knowledge work: Focus on computing practices
H Franssila, J Okkonen
IFIP working conference on human work interaction design, 150-160, 2012
42012
Yhteistyön uusi järjestys ja teollisuusyrityksen toiminnan menestystekijät
H Franssila
Sopeudu ja vaikuta: Työn tietoistuminen ja sukupuolen pysyvyys, 2004
42004
Enhancing information interaction as a means for situation awareness maintenance in mobile field work
H Franssila
Cognition, Technology & Work 18 (3), 567-582, 2016
32016
Käyttövarmuussuunnittelun kehittämistarpeet: Käyttövarmuuden hallinta suunnittelussa-hankkeen työraportti 1
P Valkokari, T Ahonen, H Franssila, A Itäsalo, J Jännes, T Välisalo, ...
VTT Technical Research Centre of Finland, 2011
32011
Sähköisen tietämyksenhallinnan mukauttaminen ja integrointi työkäytäntöihin asennus-ja huoltotyössä
H Franssila
32008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20