Παρακολούθηση
Eugene Kharitonov
Eugene Kharitonov
Google Brain
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Libri-light: A benchmark for asr with limited or no supervision
J Kahn, M Rivière, W Zheng, E Kharitonov, Q Xu, PE Mazaré, J Karadayi, ...
ICASSP 2020-2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2020
1702020
Data augmenting contrastive learning of speech representations in the time domain
E Kharitonov, M Rivière, G Synnaeve, L Wolf, PE Mazaré, M Douze, ...
2021 IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT), 215-222, 2021
542021
Anti-efficient encoding in emergent communication
R Chaabouni, E Kharitonov, E Dupoux, M Baroni
Advances in Neural Information Processing Systems 32, 2019
532019
Compositionality and generalization in emergent languages
R Chaabouni, E Kharitonov, D Bouchacourt, E Dupoux, M Baroni
arXiv preprint arXiv:2004.09124, 2020
482020
Speech resynthesis from discrete disentangled self-supervised representations
A Polyak, Y Adi, J Copet, E Kharitonov, K Lakhotia, WN Hsu, A Mohamed, ...
arXiv preprint arXiv:2104.00355, 2021
452021
On generative spoken language modeling from raw audio
K Lakhotia, E Kharitonov, WN Hsu, Y Adi, A Polyak, B Bolte, TA Nguyen, ...
Transactions of the Association for Computational Linguistics 9, 1336-1354, 2021
442021
The Zero Resource Speech Benchmark 2021: Metrics and baselines for unsupervised spoken language modeling
TA Nguyen, M de Seyssel, P Rozé, M Rivière, E Kharitonov, A Baevski, ...
arXiv preprint arXiv:2011.11588, 2020
372020
EGG: a toolkit for research on Emergence of lanGuage in Games
E Kharitonov, R Chaabouni, D Bouchacourt, M Baroni
arXiv preprint arXiv:1907.00852, 2019
362019
User model-based metrics for offline query suggestion evaluation
E Kharitonov, C Macdonald, P Serdyukov, I Ounis
Proceedings of the 36th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2013
312013
Intent models for contextualising and diversifying query suggestions
E Kharitonov, C Macdonald, P Serdyukov, I Ounis
Proceedings of the 22nd ACM international conference on Information …, 2013
262013
Sequential testing for early stopping of online experiments
E Kharitonov, A Vorobev, C Macdonald, P Serdyukov, I Ounis
Proceedings of the 38th International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2015
252015
Communicating artificial neural networks develop efficient color-naming systems
R Chaabouni, E Kharitonov, E Dupoux, M Baroni
Proceedings of the National Academy of Sciences 118 (12), e2016569118, 2021
222021
Learning sensitive combinations of a/b test metrics
E Kharitonov, A Drutsa, P Serdyukov
Proceedings of the Tenth ACM International Conference on Web Search and Data …, 2017
202017
Entropy minimization in emergent languages
E Kharitonov, R Chaabouni, D Bouchacourt, M Baroni
arXiv preprint arXiv:1905.13687, 2019
18*2019
Federated online learning to rank with evolution strategies
E Kharitonov
Proceedings of the Twelfth ACM International Conference on Web Search and …, 2019
182019
Word-order biases in deep-agent emergent communication
R Chaabouni, E Kharitonov, A Lazaric, E Dupoux, M Baroni
arXiv preprint arXiv:1905.12330, 2019
162019
Generalized team draft interleaving
E Kharitonov, C Macdonald, P Serdyukov, I Ounis
Proceedings of the 24th ACM International on Conference on Information and …, 2015
152015
Optimised scheduling of online experiments
E Kharitonov, C Macdonald, P Serdyukov, I Ounis
Proceedings of the 38th International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2015
152015
Text-free prosody-aware generative spoken language modeling
E Kharitonov, A Lee, A Polyak, Y Adi, J Copet, K Lakhotia, TA Nguyen, ...
arXiv preprint arXiv:2109.03264, 2021
142021
Demographic context in web search re-ranking
E Kharitonov, P Serdyukov
Proceedings of the 21st ACM international conference on Information and …, 2012
132012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20