Παρακολούθηση
Nils Diewald
Nils Diewald
IDS Mannheim
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ids-mannheim.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Web-based annotation of anaphoric relations and lexical chains
M Stührenberg, D Goecke, N Diewald, A Mehler, I Cramer
Proceedings of the Linguistic Annotation Workshop, 140-147, 2007
492007
KorAP: the new corpus analysis platform at IDS Mannheim
P Bański, J Bingel, N Diewald, E Frick, M Hanl, M Kupietz, P Pȩzik, ...
Human language technology challenges for computer science and linguistics …, 2014
362014
KorAP architecture–diving in the deep sea of corpus data
N Diewald, M Hanl, E Margaretha, J Bingel, M Kupietz, P Bański, A Witt
Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and …, 2016
332016
Geography of social ontologies: Testing a variant of the Sapir-Whorf Hypothesis in the context of Wikipedia
A Mehler, O Pustylnikov, N Diewald
Computer Speech & Language 25 (3), 716-740, 2011
292011
Access control by query rewriting: the case of KorAP
P Bański, N Diewald, M Hanl, M Kupietz, A Witt
Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and …, 2014
282014
Little strokes fell great oaks: creating CoRoLa, the reference corpus of contemporary Romanian
D Tufiş, V Barbu Mititelu, E Irimia, V Păiş, R Ion, N Diewald, M Mitrofan, ...
Editura Academiei Române, 2019
142019
Evolution of Romance language in written communication: Network analysis of late Latin and early Romance corpora
A Mehler, N Diewald, U Waltinger, R Gleim, D Esch, B Job, T Küchelmann, ...
Leonardo 44 (3), 244-245, 2011
142011
KoralQuery-a general corpus query protocol
J Bingel, N Diewald
Proceedings of the Workshop on Innovative Corpus Query and Visualization …, 2015
122015
Möglichkeiten der Erforschung grammatischer Variation mithilfe von KorAP
M Kupietz, N Diewald, M Hanl, E Margaretha
Grammatische Variation. Empirische Zugänge und theoretische Modellierung …, 2016
112016
Markup infrastructure for the anaphoric bank: Supporting web collaboration
M Poesio, N Diewald, M Stührenberg, J Chamberlain, D Jettka, D Goecke, ...
Modeling, Learning, and Processing of Text Technological Data Structures …, 2011
112011
Serengeti-Webbasierte Annotation semantischer Relationen.
N Diewald, M Stührenberg, A Garbar, D Goecke
J. Lang. Technol. Comput. Linguistics 23 (2), 74-93, 2008
112008
How to find a shining needle in the haystack. Querying CoRoLa: solutions and perspectives
D Cristea, N Diewald, G Haja, C Mărănduc, V Barbu Mititelu, M Onofrei
Editura Academiei Române, 2019
102019
How to get the computation near the data: improving data accessibility to, and reusability of analysis functions in corpus query platforms
M Kupietz, N Diewald, P Fankhauser
102018
Krill: KorAP search and analysis engine
N Diewald, E Margaretha
Journal for language technology and computational linguistics (JLCL) 31 (1 …, 2016
102016
Recent developments in the European Reference Corpus EuReCo
M Kupietz, N Diewald, B Trawiński, R Cosma, D Cristea, D Tufiş, T Váradi, ...
Translating and Comparing Languages: Corpus-based Insights. Selected …, 2020
92020
Time series of linguistic networks by example of the Patrologia Latina
A Mehler, R Gleim, U Waltinger, N Diewald
Proceedings of INFORMATIK, 609-616, 2010
72010
Kollaborative Aushandlung von Kategorien am Beispiel des GuttenPlag Wikis
N Diewald, B Frank-Job
Die Dynamik sozialer und sprachlicher Netzwerke, 367-401, 2013
62013
The KorAP user interface: accesing CoRoLa via KorAP
N Diewald, V Barbu Mititelu, M Kupietz
Editura Academiei Române, 2019
42019
Neues von KorAP
M Kupietz, N Diewald, E Margaretha, F Bodmer Mory, H Stallkamp, ...
42019
Korpusbasierte Diskursrecherche mit Rabbid
RM Mell, N Diewald
32018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20