Παρακολούθηση
Aakanksha Chowdhery
Aakanksha Chowdhery
Google Brain
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα alumni.stanford.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Palm: Scaling language modeling with pathways
A Chowdhery, S Narang, J Devlin, M Bosma, G Mishra, A Roberts, ...
arXiv preprint arXiv:2204.02311, 2022
9342022
The design and implementation of a wireless video surveillance system
T Zhang, A Chowdhery, P Bahl, K Jamieson, S Banerjee
Proceedings of the 21st Annual International Conference on Mobile Computing …, 2015
2802015
Scaling instruction-finetuned language models
HW Chung, L Hou, S Longpre, B Zoph, Y Tay, W Fedus, E Li, X Wang, ...
arXiv preprint arXiv:2210.11416, 2022
2282022
Optasia: A relational platform for efficient large-scale video analytics
Y Lu, A Chowdhery, S Kandula
Proceedings of the Seventh ACM Symposium on Cloud Computing, 57-70, 2016
1022016
Server-driven video streaming for deep learning inference
K Du, A Pervaiz, X Yuan, A Chowdhery, Q Zhang, H Hoffmann, J Jiang
Proceedings of the Annual conference of the ACM Special Interest Group on …, 2020
962020
Accelerating machine learning inference with probabilistic predicates
Y Lu, A Chowdhery, S Kandula, S Chaudhuri
Proceedings of the 2018 International Conference on Management of Data, 1493 …, 2018
902018
Visual wake words dataset
A Chowdhery, P Warden, J Shlens, A Howard, R Rhodes
arXiv preprint arXiv:1906.05721, 2019
892019
Palm-e: An embodied multimodal language model
D Driess, F Xia, MSM Sajjadi, C Lynch, A Chowdhery, B Ichter, A Wahid, ...
arXiv preprint arXiv:2303.03378, 2023
822023
Large Language Models Encode Clinical Knowledge
K Singhal, S Azizi, T Tu, SS Mahdavi, J Wei, HW Chung, N Scales, ...
arXiv preprint arXiv:2212.13138, 2022
742022
Networked drone cameras for sports streaming
X Wang, A Chowdhery, M Chiang
2017 IEEE 37th International Conference on Distributed Computing Systems …, 2017
592017
SkyEyes: adaptive video streaming from UAVs
X Wang, A Chowdhery, M Chiang
Proceedings of the 3rd Workshop on Hot Topics in Wireless, 2-6, 2016
582016
Scaling up models and data with t5x and seqio
A Roberts, HW Chung, A Levskaya, G Mishra, J Bradbury, D Andor, ...
arXiv preprint arXiv:2203.17189 13, 2022
532022
Pathways: Asynchronous distributed dataflow for ml
P Barham, A Chowdhery, J Dean, S Ghemawat, S Hand, D Hurt, M Isard, ...
Proceedings of Machine Learning and Systems 4, 430-449, 2022
522022
Reinventing video streaming for distributed vision analytics
C Pakha, A Chowdhery, J Jiang
10th {USENIX} Workshop on Hot Topics in Cloud Computing (HotCloud 18), 2018
502018
Txminer: Identifying transmitters in real-world spectrum measurements
M Zheleva, R Chandra, A Chowdhery, A Kapoor, P Garnett
2015 IEEE International Symposium on Dynamic Spectrum Access Networks …, 2015
432015
Greener copper with dynamic spectrum management
J Cioffi, S Jagannathan, W Lee, H Zou, A Chowdhery, W Rhee, G Ginis, ...
International Conference on Access Networks, 62-77, 2008
422008
Cooperative wireless multicell OFDMA network with backhaul capacity constraints
A Chowdhery, W Yu, JM Cioffi
2011 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-6, 2011
382011
Dselect-k: Differentiable selection in the mixture of experts with applications to multi-task learning
H Hazimeh, Z Zhao, A Chowdhery, M Sathiamoorthy, Y Chen, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 34, 29335-29347, 2021
372021
H Chi, Denny Zhou, et al. 2022. Challenging big-bench tasks and whether chain-of-thought can solve them
M Suzgun, N Scales, N Schärli, S Gehrmann, Y Tay, HW Chung, ...
arXiv preprint arXiv:2210.09261, 0
32
Sparse is Enough in Scaling Transformers
S Jaszczur, A Chowdhery, A Mohiuddin, Ł Kaiser, W Gajewski, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 34, 2021
282021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20