Christine Tsiglifisi
Christine Tsiglifisi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Reference Correlation of the Thermal Conductivity of n-Hexane from the Triple Point to 600 K and up to 500 MPa
MJ Assael, SK Mylona, CA Tsiglifisi, ML Huber, RA Perkins
Journal of Physical and Chemical Reference Data 42 (1), 013106, 2013
282013
Improving the Design of Greek Hollow Clay Bricks
KD Antoniadis, MJ Assael, CA Tsiglifisi, SK Mylona
International Journal of Thermophysics 33 (12), 2274-2290, 2012
192012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–2