Παρακολούθηση
Markus Schofnegger
Markus Schofnegger
Horizen Labs
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα alumni.tugraz.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Poseidon: A New Hash Function for Zero-Knowledge Proof Systems
L Grassi, D Khovratovich, C Rechberger, A Roy, M Schofnegger
IACR Cryptol. ePrint Arch. 2019, 458, 2019
3102019
Feistel Structures for MPC, and More
MR Albrecht, L Grassi, L Perrin, S Ramacher, C Rechberger, D Rotaru, ...
European Symposium on Research in Computer Security, 151-171, 2019
1202019
On a Generalization of Substitution-Permutation Networks: The HADES Design Strategy
L Grassi, R Lüftenegger, C Rechberger, D Rotaru, M Schofnegger
Annual International Conference on the Theory and Applications of …, 2020
952020
Algebraic Cryptanalysis of STARK-Friendly Designs: Application to MARVELlous and MiMC
MR Albrecht, C Cid, L Grassi, D Khovratovich, R Lüftenegger, ...
Advances in Cryptology–ASIACRYPT 2019: 25th International Conference on the …, 2019
822019
Pasta: A case for hybrid homomorphic encryption
C Dobraunig, L Grassi, L Helminger, C Rechberger, M Schofnegger, ...
562023
An Algebraic Attack on Ciphers with Low-Degree Round Functions: Application to Full MiMC
M Eichlseder, L Grassi, R Lüftenegger, M Øygarden, C Rechberger, ...
IACR Cryptol. ePrint Arch. 2020, 182, 2020
552020
Reinforced concrete: A fast hash function for verifiable computation
L Grassi, D Khovratovich, R Lüftenegger, C Rechberger, M Schofnegger, ...
Proceedings of the 2022 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2022
46*2022
Shorter signatures based on tailor-made minimalist symmetric-key crypto
C Dobraunig, D Kales, C Rechberger, M Schofnegger, G Zaverucha
Proceedings of the 2022 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2022
352022
Horst Meets Fluid-SPN: Griffin for Zero-Knowledge Applications
L Grassi, Y Hao, C Rechberger, M Schofnegger, R Walch, Q Wang
Annual International Cryptology Conference, 573-606, 2023
332023
Proving Resistance Against Infinitely Long Subspace Trails: How to Choose the Linear Layer
L Grassi, C Rechberger, M Schofnegger
IACR Cryptol. ePrint Arch. 2020, 500, 2020
21*2020
From Farfalle to Megafono via Ciminion: The PRF Hydra for MPC Applications
L Grassi, M Øygarden, M Schofnegger, R Walch
Annual International Conference on the Theory and Applications of …, 2023
162023
Influence of the linear layer on the algebraic degree in SP-networks
C Cid, L Grassi, A Gunsing, R Luftenegger, C Rechberger, ...
16*2022
The Legendre Symbol and the Modulo-2 Operator in Symmetric Schemes over (F_p)^ n
L Grassi, D Khovratovich, S Rønjom, M Schofnegger
Cryptology ePrint Archive, 2021
162021
Poseidon2: A Faster Version of the Poseidon Hash Function
L Grassi, D Khovratovich, M Schofnegger
International Conference on Cryptology in Africa, 177-203, 2023
122023
Algebraic Cryptanalysis of Variants of Frit
C Dobraunig, M Eichlseder, F Mendel, M Schofnegger
International Conference on Selected Areas in Cryptography, 149-170, 2019
9*2019
Forgery Attacks on FlexAE and FlexAEAD
M Eichlseder, D Kales, M Schofnegger
Cryptography and Coding: 17th IMA International Conference, IMACC 2019 …, 2019
82019
Mixture integral attacks on reduced-round AES with a known/secret S-box
L Grassi, M Schofnegger
Progress in Cryptology–INDOCRYPT 2020: 21st International Conference on …, 2020
62020
Survey of key-recovery attacks on lowmc in a single plaintext/ciphertext scenario
L Grassi, D Kales, C Rechberger, M Schofnegger
September, 2020
52020
Hash functions monolith for zk applications: May the speed of sha-3 be with you
L Grassi, D Khovratovich, R Lüftenegger, C Rechberger, M Schofnegger, ...
Cryptology ePrint Archive, Paper 2023/1025. https://eprint. iacr. org/2023 …, 2023
42023
Monolith: Circuit-Friendly Hash Functions with New Nonlinear Layers for Fast and Constant-Time Implementations
L Grassi, D Khovratovich, R Lüftenegger, C Rechberger, M Schofnegger, ...
Cryptology ePrint Archive, 2023
22023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20