Παρακολούθηση
Zacharenia Kypritidou
Zacharenia Kypritidou
PhD
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geol.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Assessment of the impact of CO2 storage in sandstone formations by experimental studies and geochemical modeling: The case of the Mesohellenic Trough, NW Greece
N Koukouzas, Z Kypritidou, G Purser, CA Rochelle, C Vasilatos, ...
International Journal of Greenhouse Gas Control 71, 116-132, 2018
362018
Tracing the sources of bioaccessible metal (loid) s in urban environments: A multidisciplinary approach
E Kelepertzis, V Chrastný, F Botsou, E Sigala, Z Kypritidou, M Komárek, ...
Science of the Total Environment 771, 144827, 2021
352021
Strategies toward catalytic biopolymers: Incorporation of tungsten in alginate aerogels
P Paraskevopoulou, P Gurikov, G Raptopoulos, D Chriti, M Papastergiou, ...
Polyhedron 154, 209-216, 2018
202018
Lead removal from aqueous solutions by olive mill wastes derived biochar: Batch experiments and geochemical modelling
Z Kypritidou, L El-Bassi, S Jellali, V Kinigopoulou, E Tziritis, H Akrout, ...
Journal of Environmental Management 318, 115562, 2022
142022
Geochemical interactions in the trace element–soil–clay system of treated contaminated soils by Fe-rich clays
Z Kypritidou, A Argyraki
Environmental Geochemistry and Health 43 (7), 2483-2503, 2021
132021
Geochemical modeling of carbonation of hydrated oil well cement exposed to CO2-saturated brine solution
N Koukouzas, Z Kypritidou, C Vasilatos, N Tsoukalas, CA Rochelle, ...
Applied geochemistry 85, 35-48, 2017
112017
A multi-site mechanism model for studying Pb and Cu retention from aqueous solutions by Fe-Mg-rich clays
Z Kypritidou, A Argyraki
Clay Minerals 53 (2), 175-192, 2018
82018
Interaction of clay materials with lead in aqueous solutions
Z Kypritidou, A Argyraki, G Chryssikos, M Stamatakis
Bulletin of the Geological Society of Greece 50 (4), 2221-2230, 2016
82016
Estimating remobilization of potentially toxic elements in soil and road dust of an industrialized urban environment
F Botsou, A Sungur, E Kelepertzis, Z Kypritidou, O Daferera, I Massas, ...
Environmental Monitoring and Assessment 194 (8), 526, 2022
72022
Simulation of potassium availability in the application of biochar in agricultural soil
C Doulgeris, Z Kypritidou, V Kinigopoulou, E Hatzigiannakis
Agronomy 13 (3), 784, 2023
52023
Do humans take good care of their offspring as animals do…! The Lavreotiki and Lavrion'sagas', Hellenic Republic—Part 1: Historical outline and mapping of lead contamination
Z Kypritidou, PM Kourgia, A Argyraki, A Demetriades
Environmental Geochemistry and Health, 1-10, 2021
52021
Influence of natural water composition on reactivity of quicklime derived from Ca-rich and Mg-rich limestone: implications for sustainability of lime manufacturing through …
G Leontakianakos, I Baziotis, VN Stathopoulos, Z Kypritidou, L Profitis, ...
RSC advances 6 (70), 65799-65807, 2016
52016
Heavy metals interaction in soil-plant system of carmagnola cannabis strain
D Fadel, N Assaad, A Hachem, A Argyraki, Z Kypritidou
Journal of Agricultural Science 12 (7), 163, 2020
42020
Geochemical modelling of inorganic nutrients leaching from an agricultural soil amended with olive-mill waste biochar
Z Kypritidou, C Doulgeris, E Tziritis, V Kinigopoulou, S Jellali, M Jeguirim
Agronomy 12 (2), 480, 2022
32022
Geochemical modeling for the assessment of the CO2 storage potential in the Mesohellenic Trough, NW Greece
N Koukouzas, Z Kypritidou, G Purser, CA Rochelle, C Vasilatos
Bulletin of the Geological Society of Greece 50 (4), 2210-2220, 2016
32016
Sustainable restoration of depleted quarries by the utilization of biomass energy by-products: The case of olive kernel residuals
C Vasilatos, Z Kypritidou, M Anastasatou, K Aspiotis
Sustainability 15 (2), 1642, 2023
22023
Heavy metals accumulation in the edible vegetables of Lebanese Tabbouli salad
N Assaad, D Fadel, A Argyraki, Z Kypritidou, A Bakir, E Awad
Journal of Agricultural Science 12 (7), 155, 2020
22020
Do humans take good care of their offspring as animals do…! the Lavreotiki and Lavrion ‘sagas’, Hellenic Republic–Part 2: hazard and risk assessment and remediation
PM Kourgia, Z Kypritidou, A Argyraki, A Demetriades
Environmental geochemistry and health 45 (4), 1145-1152, 2023
12023
Micro-column testing of the dynamic adsorption of Pb by Fe-Mg clay–quartz beds
VZ Zacharenia Kypritidou Open the ORCID record for Zacharenia Kypritidou ...
Clay Minerals, 2023
1*2023
Geochemistry and origin of inorganic contaminants in soil, river sediment and surface water in a heavily urbanized river basin
Z Kypritidou, E Kelepertzis, I Kritikos, E Kapaj, I Skoulika, M Kostakis, ...
Science of The Total Environment, 172250, 2024
2024
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20