Παρακολούθηση
Zacharenia Kypritidou
Zacharenia Kypritidou
PhD
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geol.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Assessment of the impact of CO2 storage in sandstone formations by experimental studies and geochemical modeling: The case of the Mesohellenic Trough, NW Greece
N Koukouzas, Z Kypritidou, G Purser, CA Rochelle, C Vasilatos, ...
International Journal of Greenhouse Gas Control 71, 116-132, 2018
292018
Tracing the sources of bioaccessible metal (loid) s in urban environments: A multidisciplinary approach
E Kelepertzis, V Chrastný, F Botsou, E Sigala, Z Kypritidou, M Komárek, ...
Science of the Total Environment 771, 144827, 2021
262021
Strategies toward catalytic biopolymers: Incorporation of tungsten in alginate aerogels
P Paraskevopoulou, P Gurikov, G Raptopoulos, D Chriti, M Papastergiou, ...
Polyhedron 154, 209-216, 2018
172018
Geochemical interactions in the trace element–soil–clay system of treated contaminated soils by Fe-rich clays
Z Kypritidou, A Argyraki
Environmental Geochemistry and Health 43, 2483-2503, 2021
132021
Lead removal from aqueous solutions by olive mill wastes derived biochar: Batch experiments and geochemical modelling
Z Kypritidou, L El-Bassi, S Jellali, V Kinigopoulou, E Tziritis, H Akrout, ...
Journal of Environmental Management 318, 115562, 2022
122022
Geochemical modeling of carbonation of hydrated oil well cement exposed to CO2-saturated brine solution
N Koukouzas, Z Kypritidou, C Vasilatos, N Tsoukalas, CA Rochelle, ...
Applied Geochemistry 85, 35-48, 2017
92017
A multi-site mechanism model for studying Pb and Cu retention from aqueous solutions by Fe-Mg-rich clays
Z Kypritidou, A Argyraki
Clay Minerals 53 (2), 175-192, 2018
82018
Interaction of clay materials with lead in aqueous solutions
Z Kypritidou, A Argyraki, G Chryssikos, M Stamatakis
Bulletin of the Geological Society of Greece 50 (4), 2221-2230, 2016
72016
Estimating remobilization of potentially toxic elements in soil and road dust of an industrialized urban environment
F Botsou, A Sungur, E Kelepertzis, Z Kypritidou, O Daferera, I Massas, ...
Environmental Monitoring and Assessment 194 (8), 526, 2022
62022
Influence of natural water composition on reactivity of quicklime derived from Ca-rich and Mg-rich limestone: implications for sustainability of lime manufacturing through …
G Leontakianakos, I Baziotis, VN Stathopoulos, Z Kypritidou, L Profitis, ...
RSC advances 6 (70), 65799-65807, 2016
52016
Heavy metals interaction in soil-plant system of carmagnola cannabis strain
D Fadel, N Assaad, A Hachem, A Argyraki, Z Kypritidou
Journal of Agricultural Science 12 (7), 163, 2020
32020
Geochemical modeling for the assessment of the CO2 storage potential in the Mesohellenic Trough, NW Greece
N Koukouzas, Z Kypritidou, G Purser, CA Rochelle, C Vasilatos
Bulletin of the Geological Society of Greece 50 (4), 2210-2220, 2016
32016
Simulation of Potassium Availability in the Application of Biochar in Agricultural Soil
C Doulgeris, Z Kypritidou, V Kinigopoulou, E Hatzigiannakis
Agronomy 13 (3), 784, 2023
22023
Geochemical modelling of inorganic nutrients leaching from an agricultural soil amended with olive-mill waste biochar
Z Kypritidou, C Doulgeris, E Tziritis, V Kinigopoulou, S Jellali, M Jeguirim
Agronomy 12 (2), 480, 2022
22022
Do humans take good care of their offspring as animals do…! The Lavreotiki and Lavrion'sagas', Hellenic Republic—Part 1: Historical outline and mapping of lead contamination
Z Kypritidou, PM Kourgia, A Argyraki, A Demetriades
Environmental Geochemistry and Health, 1-10, 2021
22021
Heavy metals accumulation in the edible vegetables of Lebanese Tabbouli salad
N Assaad, D Fadel, A Argyraki, Z Kypritidou, A Bakir, E Awad
Journal of Agricultural Science 12 (7), 155, 2020
22020
Do humans take good care of their offspring as animals do…! the Lavreotiki and Lavrion ‘sagas’, Hellenic Republic–Part 2: hazard and risk assessment and remediation
PM Kourgia, Z Kypritidou, A Argyraki, A Demetriades
Environmental geochemistry and health 45 (4), 1145-1152, 2023
12023
The impact of drinking water hardness on carotid atherosclerosis and arterial stiffness. Insights from the'Corinthia'study
G Vogiatzi, G Lazaros, E Oikonomou, M Kostakis, Z Kypritidou, ...
Hellenic Journal of Cardiology, 2023
2023
Do humans take good care of their offspring as animals do...! The Lavreotiki and Lavrion'sagas', Hellenic Republic—Part 1: Historical outline and mapping of lead contamination.
Z Kypritidou, PM Kourgia, A Argyraki, A Demetriades
Environmental Geochemistry & Health 45 (4), 2023
2023
Sustainable Restoration of Depleted Quarries by the Utilization of Biomass Energy By-Products: The Case of Olive Kernel Residuals
C Vasilatos, Z Kypritidou, M Anastasatou, K Aspiotis
Sustainability 15 (2), 1642, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20