Παρακολούθηση
Jonghyuk Song
Jonghyuk Song
AUTOCRYPT
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα autocrypt.io - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Spam filtering in twitter using sender-receiver relationship
J Song, S Lee, J Kim
Recent Advances in Intrusion Detection: 14th International Symposium, RAID …, 2011
3192011
Crowdtarget: Target-based detection of crowdturfing in online social networks
J Song, S Lee, J Kim
Proceedings of the 22nd ACM SIGSAC conference on computer and communications …, 2015
932015
Inference attack on browsing history of twitter users using public click analytics and twitter metadata
J Song, S Lee, J Kim
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing 13 (3), 340-354, 2014
262014
I know the shortened urls you clicked on twitter: Inference attack using public click analytics and twitter metadata
J Song, S Lee, J Kim
Proceedings of the 22nd international conference on World Wide Web, 1191-1200, 2013
92013
Detection of heap-spraying attacks using string trace graph
J Song, J Song, J Kim
Information Security Applications: 15th International Workshop, WISA 2014 …, 2015
22015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–5