Παρακολούθηση
Siyuan Qiao
Siyuan Qiao
Research Scientist, Google Brain
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Few-shot image recognition by predicting parameters from activations
S Qiao, C Liu, W Shen, AL Yuille
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
5142018
Detectors: Detecting objects with recursive feature pyramid and switchable atrous convolution
S Qiao, LC Chen, A Yuille
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2021
3962021
Deep Co-Training for Semi-Supervised Image Recognition
S Qiao, W Shen, Z Zhang, B Wang, A Yuille
The European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018
3122018
Single-shot object detection with enriched semantics
Z Zhang, S Qiao, C Xie, W Shen, B Wang, AL Yuille
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
2092018
Micro-batch training with batch-channel normalization and weight standardization
S Qiao, H Wang, C Liu, W Shen, A Yuille
arXiv preprint arXiv:1903.10520, 2019
2052019
Unrealcv: Virtual worlds for computer vision
W Qiu, F Zhong, Y Zhang, S Qiao, Z Xiao, TS Kim, Y Wang
Proceedings of the 25th ACM international conference on Multimedia, 1221-1224, 2017
1812017
Training Deep Neural Networks in Generations: A More Tolerant Teacher Educates Better Students
C Yang, L Xie, S Qiao, A Yuille
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2019
165*2019
Vip-deeplab: Learning visual perception with depth-aware video panoptic segmentation
S Qiao, Y Zhu, H Adam, A Yuille, LC Chen
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
772021
Sort: Second-order response transform for visual recognition
Y Wang, L Xie, C Liu, S Qiao, Y Zhang, W Zhang, Q Tian, A Yuille
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 1359-1368, 2017
582017
Scalenet: Guiding object proposal generation in supermarkets and beyond
S Qiao, W Shen, W Qiu, C Liu, A Yuille
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 1791-1800, 2017
482017
Robust face detection via learning small faces on hard images
Z Zhang, W Shen, S Qiao, Y Wang, B Wang, A Yuille
Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer …, 2020
382020
Scaling wide residual networks for panoptic segmentation
LC Chen, H Wang, S Qiao
arXiv preprint arXiv:2011.11675, 2020
262020
Neural rejuvenation: Improving deep network training by enhancing computational resource utilization
S Qiao, Z Lin, J Zhang, AL Yuille
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
242019
DetectoRS: Detecting objects with recursive feature pyramid and switchable atrous convolution. arXiv 2020
S Qiao, LC Chen, A Yuille
arXiv preprint arXiv:2006.02334, 2020
182020
Deeply shape-guided cascade for instance segmentation
H Ding, S Qiao, A Yuille, W Shen
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
16*2021
Multi-Scale Spatially-Asymmetric Recalibration for Image Classification
Y Wang, L Xie, S Qiao, Y Zhang, W Zhang, AL Yuille
The European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018
162018
Tdapnet: Prototype network with recurrent top-down attention for robust object classification under partial occlusion
M Xiao, A Kortylewski, R Wu, S Qiao, W Shen, A Yuille
arXiv preprint arXiv:1909.03879, 2019
152019
Deeplab2: A tensorflow library for deep labeling
M Weber, H Wang, S Qiao, J Xie, MD Collins, Y Zhu, L Yuan, D Kim, Q Yu, ...
arXiv preprint arXiv:2106.09748, 2021
142021
Cmt-deeplab: Clustering mask transformers for panoptic segmentation
Q Yu, H Wang, D Kim, S Qiao, M Collins, Y Zhu, H Adam, A Yuille, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
122022
Rethinking normalization and elimination singularity in neural networks
S Qiao, H Wang, C Liu, W Shen, A Yuille
arXiv preprint arXiv:1911.09738, 2019
122019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20