Παρακολούθηση
Giorgio Massaro
Giorgio Massaro
CNR, IAS Oristano
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ias.cnr.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Amount and distribution of neustonic micro-plastic off the western Sardinian coast (Central-Western Mediterranean Sea)
GA de Lucia, I Caliani, S Marra, A Camedda, S Coppa, L Alcaro, ...
Marine Environmental Research 100, 10-16, 2014
2492014
Interaction between loggerhead sea turtles (Caretta caretta) and marine litter in Sardinia (Western Mediterranean Sea)
A Camedda, S Marra, M Matiddi, G Massaro, S Coppa, A Perilli, A Ruiu, ...
Marine environmental research 100, 25-32, 2014
1292014
Density and distribution patterns of the endangered species Pinna nobilis within a Posidonia oceanica meadow in the Gulf of Oristano (Italy)
S Coppa, I Guala, GA de Lucia, G Massaro, M Bressan
Marine Biological Association of the United Kingdom. Journal of the Marine …, 2010
492010
Density and distribution of Patella ferruginea in a Marine Protected Area (western Sardinia, Italy): Constraint analysis for population conservation
S Coppa, GA De Lucia, G Massaro, P Magni
Mediterranean Marine Science 13 (1), 108-117, 2012
372012
Is the establishment of MPAs enough to preserve endangered intertidal species? The case of Patella ferruginea in Mal di Ventre Island (W Sardinia, Italy)
S Coppa, GA De Lucia, G Massaro, A Camedda, S Marra, P Magni, ...
Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 26 (4), 623-638, 2016
312016
Loggerhead Turtle (Caretta caretta) Nests at High Latitudes in Italy: A Call for Vigilance in the Western Mediterranean
F Bentivegna, MB Rasotto, GA De Lucia, E Secci, G Massaro, S Panzera, ...
Chelonian Conservation and Biology 9 (2), 283-289, 2010
252010
A novel approach based on multiple fish species and water column compartments in assessing vertical microlitter distribution and composition
L Palazzo, S Coppa, A Camedda, M Cocca, F De Falco, A Vianello, ...
Environmental Pollution, 116419, 2020
192020
Recovery trends of commercial fish: the case of an underperforming mediterranean marine protected area
S Marra, S Coppa, A Camedda, C Mazzoldi, F Wrachien, G Massaro, ...
Plos one 11 (1), e0146391, 2016
192016
Fishery management in a marine protected area with compliance gaps: Socio-economic and biological insights as a first step on the path of sustainability
S Coppa, A Pronti, G Massaro, R Brundu, A Camedda, L Palazzo, ...
Journal of Environmental Management, 111754, 2020
172020
The challenge of managing the commercial harvesting of the sea urchin Paracentrotus lividus: advanced approaches are required
S Farina, M Baroli, R Brundu, A Conforti, A Cucco, G De Falco, I Guala, ...
PeerJ 8, e10093, 2020
172020
Self-organisation in striped seagrass meadows affects the distributional pattern of the sessile bivalve Pinna nobilis
S Coppa, G Quattrocchi, A Cucco, GA de Lucia, S Vencato, A Camedda, ...
Scientific reports 9 (1), 1-15, 2019
162019
The exploitation of limpets in a Mediterranean Marine Protected Area: assessing the effectiveness of protection in the intertidal zone
S Marra, S Coppa, A Camedda, G Massaro, GA de LUCIA
Mediterranean Marine Science 18 (3), 406-423, 2017
152017
Polymer composition assessment suggests prevalence of single-use plastics among items ingested by loggerhead sea turtles in the western mediterranean sub-region
A Camedda, M Matiddi, A Vianello, S Coppa, J Bianchi, C Silvestri, ...
Environmental Pollution 292, 118274, 2022
142022
Assessing the potential of marine Natura 2000 sites to produce ecosystem‐wide effects in rocky reefs: A case study from Sardinia Island (Italy)
P Guidetti, P Addis, F Atzori, S Bussotti, A Calò, A Cau, JM Culioli, ...
Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 29 (4), 537-545, 2019
142019
Characterization and assessment of micro and macroscopic litter in sardinian beaches (Western Mediterranean Sea)
A Camedda, S Coppa, L Palazzo, S Marra, G Massaro, F Serrentino, ...
Water, Air, & Soil Pollution 232, 1-14, 2021
82021
Metodi di gestione delle aree marine protette: attività di ricerca per l'applicazione di tecniche ed indicatori di efficacia
G Massaro
Università Ca'Foscari Venezia, 2010
52010
PATELLA FERRUGINEA NELL'AMP DEL SINIS: CARATTERIZZAZIONE DELL'HABITAT E CAUSE DELLA SUA RAREFAZIONE/PATELLA FERRUGINEA IN THE SINIS MPA: HABITAT CHARACTERIZATION AND CAUSES OF …
S Coppa, GA de Lucia, A Camedda, G Massaro, A Petrocelli, E Cecere, ...
Biologia Marina Mediterranea 18 (1), 244, 2011
32011
Pinna nobilis within a Posidonia oceanica meadow: evidences of how hydrodynamics define this association in the Gulf of Oristano (West Sardinia, Italy)
S Coppa, A Cucco, G De Falco, G Massaro, A Camedda, S Marra, ...
PeerJ PrePrints, 2015
22015
Studio della popolazione di Pinna nobilis (L., 1758)(Mollusca, Bivalvia) nel Golfo di Oristano: analisi dei pattern di distribuzione spaziale in relazione all’habitat.
S Coppa, G Massaro, M Bressan, L Mascia, GA de Lucia
Studi Trentini di Scienze Naturali 89, 123-130, 2011
22011
LA RETE REGIONALE DELLA SARDEGNA PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA MARINA (TARTARUGHE E MAMMIFERI MARINI)/THE MARINE SPECIES CONSERVATION NETWORK OF SARDINIA (MARINE TURTLES AND …
GA de Lucia, G Massaro, F Magnone, D Fracassi, F Frau, A Gaio, ...
Biologia Marina Mediterranea 18 (1), 154, 2011
22011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20