Παρακολούθηση
Long Lu
Long Lu
Associate Professor of Computer Science, Northeastern University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα northeastern.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Chex: statically vetting android apps for component hijacking vulnerabilities
L Lu, Z Li, Z Wu, W Lee, G Jiang
Proceedings of the 2012 ACM conference on Computer and communications …, 2012
8632012
Blade: an attack-agnostic approach for preventing drive-by malware infections
L Lu, V Yegneswaran, P Porras, W Lee
Proceedings of the 17th ACM conference on Computer and communications …, 2010
2392010
Mapping kernel objects to enable systematic integrity checking
M Carbone, W Cui, L Lu, W Lee, M Peinado, X Jiang
Proceedings of the 16th ACM conference on Computer and communications …, 2009
2342009
Preventing Use-after-free with Dangling Pointers Nullification.
B Lee, C Song, Y Jang, T Wang, T Kim, L Lu, W Lee
NDSS, 2015
2132015
Jekyll on {iOS}: When Benign Apps Become Evil
T Wang, K Lu, L Lu, S Chung, W Lee
22nd USENIX Security Symposium (USENIX Security 13), 559-572, 2013
1762013
{P2IM}: Scalable and hardware-independent firmware testing via automatic peripheral interface modeling
B Feng, A Mera, L Lu
29th USENIX Security Symposium (USENIX Security 20), 1237-1254, 2020
1682020
Savior: Towards bug-driven hybrid testing
Y Chen, P Li, J Xu, S Guo, R Zhou, Y Zhang, T Wei, L Lu
2020 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 1580-1596, 2020
1652020
SURF: detecting and measuring search poisoning
L Lu, R Perdisci, W Lee
Proceedings of the 18th ACM conference on Computer and communications …, 2011
1502011
Shreds: Fine-grained execution units with private memory
Y Chen, S Reymondjohnson, Z Sun, L Lu
2016 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 56-71, 2016
1242016
Remix: On-demand live randomization
Y Chen, Z Wang, D Whalley, L Lu
Proceedings of the sixth ACM conference on data and application security and …, 2016
1152016
Checking more and alerting less: detecting privacy leakages via enhanced data-flow analysis and peer voting.
K Lu, Z Li, VP Kemerlis, Z Wu, L Lu, C Zheng, Z Qian, W Lee, G Jiang
NDSS, 2015
1042015
Scareware detection
C Seifert, J Stokes, L Lu, D Heckerman, C Colcernian, S Parthasarathy, ...
US Patent 9,130,988, 2015
972015
Compiler-assisted code randomization
H Koo, Y Chen, L Lu, VP Kemerlis, M Polychronakis
2018 IEEE symposium on security and privacy (SP), 461-477, 2018
962018
OAT: Attesting operation integrity of embedded devices
Z Sun, B Feng, L Lu, S Jha
2020 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 1433-1449, 2020
842020
From zygote to morula: Fortifying weakened aslr on android
B Lee, L Lu, T Wang, T Kim, W Lee
2014 IEEE Symposium on Security and Privacy, 424-439, 2014
802014
Mind your weight (s): A large-scale study on insufficient machine learning model protection in mobile apps
Z Sun, R Sun, L Lu, A Mislove
30th USENIX security symposium (USENIX security 21), 1955-1972, 2021
772021
DICE: Automatic emulation of DMA input channels for dynamic firmware analysis
A Mera, B Feng, L Lu, E Kirda
2021 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 1938-1954, 2021
672021
NORAX: Enabling execute-only memory for COTS binaries on AArch64
Y Chen, D Zhang, R Wang, R Qiao, AM Azab, L Lu, H Vijayakumar, ...
2017 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 304-319, 2017
552017
Sok: Enabling security analyses of embedded systems via rehosting
A Fasano, T Ballo, M Muench, T Leek, A Bulekov, B Dolan-Gavitt, M Egele, ...
Proceedings of the 2021 ACM Asia conference on computer and communications …, 2021
522021
TEEv: Virtualizing trusted execution environments on mobile platforms
W Li, Y Xia, L Lu, H Chen, B Zang
Proceedings of the 15th ACM SIGPLAN/SIGOPS international conference on …, 2019
522019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20