Παρακολούθηση
Vincenzo Paparella
Vincenzo Paparella
Ph.D. Student at Politecnico di Bari
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα poliba.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Auditing consumer-and producer-fairness in graph collaborative filtering
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, D Malitesta, V Paparella, C Pomo
European Conference on Information Retrieval, 33-48, 2023
62023
Pursuing Optimal Trade-Off Solutions in Multi-Objective Recommender Systems
V Paparella
Proceedings of the 16th ACM Conference on Recommender Systems, 727-729, 2022
32022
Adherence and constancy in lime-rs explanations for recommendation
VW Anelli, A Bellogín, T Di Noia, FM Donini, V Paparella, C Pomo
Joint Workshop Proceedings of the 3rd Edition of Knowledge-aware and …, 2021
32021
Broadening the Scope: Evaluating the Potential of Recommender Systems beyond prioritizing Accuracy
V Paparella, D Di Palma, VW Anelli, T Di Noia
Proceedings of the 17th ACM Conference on Recommender Systems, 1139-1145, 2023
2023
Reproducibility of Multi-Objective Reinforcement Learning Recommendation: Interplay between Effectiveness and Beyond-Accuracy Perspectives
V Paparella, VW Anelli, L Boratto, T Di Noia
Proceedings of the 17th ACM Conference on Recommender Systems, 467-478, 2023
2023
Post-hoc Selection of Pareto-Optimal Solutions in Search and Recommendation
V Paparella, VW Anelli, FM Nardini, R Perego, T Di Noia
arXiv preprint arXiv:2306.12165, 2023
2023
Examining Fairness in Graph-Based Collaborative Filtering: A Consumer and Producer Perspective
D Di Palma, VW Anelli, D Malitesta, V Paparella, C Pomo, Y Deldjoo, ...
2023
A Pareto-Optimality-based approach for selecting the best Machine Learning models in mild cognitive impairment prediction
P Sorino, V Paparella, D Lofu, T Colafiglio, E Di Sciascio, F Narducci, ...
2023
An Analysis of Local Explanation with LIME-RS
VW Anelli, A Bellogín, T Di Noia, FM Donini, V Paparella, C Pomo
12th Italian Information Retrieval Workshop, Milan, Italy, 2022, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9