Παρακολούθηση
Nikolaos Depountis
Nikolaos Depountis
Assistant Professor, Department of Geology, University of Patras-Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Preliminary results from active landslide monitoring using multidisciplinary surveys
K Nikolakopoulos, K Kavoura, N Depountis, A Kyriou, N Argyropoulos, ...
European Journal of Remote Sensing 50 (1), 280-299, 2017
442017
An assessment of miniaturised electrical imaging equipment to monitor pollution plume evolution in scaled centrifuge modelling
N Depountis, C Harris, MCR Davies
Engineering Geology 60 (1-4), 83-94, 2001
342001
Application of electrical imaging to leachate plume evolution studies under in-situ and model conditions
N Depountis, C Harris, MCR Davies, G Koukis, N Sabatakakis
Environmental Geology 47 (7), 907-914, 2005
272005
Environmental problems associated with the development and operation of a lined and unlined landfill site: a case study demonstrating two landfill sites in Patra, Greece
N Depountis, G Koukis, N Sabatakakis
Environmental Geology 56 (7), 1251-1258, 2009
252009
Centrifuge modelling of capillary rise
N Depountis, MCR Davies, C Harris, S Burkhart, L Thorel, A Rezzoug, ...
Engineering Geology 60 (1-4), 95-106, 2001
222001
Active landslide monitoring using remote sensing data, GPS measurements and cameras on board UAV
KG Nikolakopoulos, K Kavoura, N Depountis, N Argyropoulos, ...
Earth Resources and Environmental Remote Sensing/GIS Applications VI 9644 …, 2015
212015
Description of a GIS-based rockfall hazard assessment methodology and its application in mountainous sites
N Depountis, K Nikolakopoulos, K Kavoura, N Sabatakakis
Bulletin of Engineering Geology and the Environment 79 (2), 645-658, 2020
162020
Development of a miniaturised electrical imaging apparatus for monitoring contaminant plume evolution during centrifuge modelling
C Harris, MCR Davies, N Depountis
Proceedings of the International Symposium on Physical Modelling and Testing …, 2000
142000
Evaluation of rockfall restitution coefficients
N Sabatakakis, N Depountis, N Vagenas
Engineering Geology for Society and Territory, Proceedings of the 12th IAEG …, 2015
132015
Development of sensors, probes and imaging techniques for pollutant monitoring in geo-environmental model tests
RJ Lynch, H Allersma, H Barker, A Bezuijen, MD Bolton, M Cartwright, ...
International Journal of Physical Modelling in Geotechnics 1 (4), 17-27, 2001
122001
Slow-moving landslides: Kinematic analysis and movement evolution modeling
K Kavoura, M Konstantopoulou, N Depountis, N Sabatakakis
Environmental Earth Sciences 79 (6), 1-11, 2020
112020
Engineering Geological and geotechnical investigation of landslide events in wildfire affected areas of Ilia Prefecture, Western Greece
N Depountis, S Lainas, D Pyrgakis, N Sabatakakis, G Koukis
Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of the 12th …, 2010
11*2010
Estimating soil erosion rate changes in areas affected by wildfires
N Depountis, M Michalopoulou, K Kavoura, K Nikolakopoulos, ...
ISPRS International Journal of Geo-Information 9 (10), 562, 2020
92020
Earthquake-induced rockfalls in Santomeri village, Western Greece
S Lainas, S Koulouris, N Vagenas, N Depountis, N Sabatakakis, G Koukis
Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of the 12th …, 2010
9*2010
Scaling laws for infiltration and drainage tests using a Geotechnical Centrifuge
S Burkhart, MCR Davies, N Depountis, C Harris, KP Williams
Proceedings of the International Symposium on Physical Modelling and Testing …, 2000
92000
Geotechnical centrifuge modelling of capillary phenomena and contaminant migration in unsaturated soils.
N Depountis
University of Wales. Cardiff, 2000
92000
Engineering geological investigation of heavy rainfall induced landslides in wildfire affected areas, western Greece
G Koukis, N Sabatakakis, S Lainas, N Depountis, S Skias
Geologically active. Proceedings of the 11th IAEG congress, Aukland, New …, 2010
82010
Soil erosion prediction at the water reservoir’s basin of Pineios dam, Western Greece, using the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) and GIS
N DEPOUNTIS, M VIDALI, K KAVOURA, N SABATAKAKIS
WSEAS Transactions on Environment and Development 14, 457-463, 2018
72018
Composite landslides affecting flysch and Neogene weak rock formations induced by heavy rainfalls
G Tsiambaos, N Sabatakakis, T Rondoyanni, N Depountis, K Kavoura
13th International Congress of Rock Mechanics, Montreal, Canada, 2015
62015
The application of miniaturised electrical imaging in scaled centrifuge modelling of pollution plume migration
N Depountis, C Harris, MCR Davies
Proceedings of 2nd BGS international geoenvironmental engineering conference …, 1999
61999
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20