Παρακολούθηση
Tao Yu
Tao Yu
Assistant Professor, Computer Science, University of Hong Kong
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.hku.hk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Spider: A large-scale human-labeled dataset for complex and cross-domain semantic parsing and text-to-sql task
T Yu, R Zhang, K Yang, M Yasunaga, D Wang, Z Li, J Ma, I Li, Q Yao, ...
EMNLP 2018, 2018
4722018
Typesql: Knowledge-based type-aware neural text-to-sql generation
T Yu, Z Li, Z Zhang, R Zhang, D Radev
NAACL 2018, 2018
2062018
SyntaxSQLNet: Syntax Tree Networks for Complex and Cross Domain Text-to-SQL Task
T Yu, M Yasunaga, K Yang, R Zhang, D Wang, Z Li, D Radev
EMNLP 2018, 2018
1482018
Twitter sentiment in New York City parks as measure of well-being
RA Plunz, Y Zhou, MIC Vintimilla, K Mckeown, T Yu, L Uguccioni, ...
Landscape and urban planning 189, 235-246, 2019
1152019
GraPPa: grammar-augmented pre-training for table semantic parsing
T Yu, CS Wu, XV Lin, B Wang, YC Tan, X Yang, D Radev, R Socher, ...
ICLR 2021, 2021
111*2021
Editing-based SQL query generation for cross-domain context-dependent questions
R Zhang, T Yu, HY Er, S Shim, E Xue, XV Lin, T Shi, C Xiong, R Socher, ...
EMNLP 2019, 2019
104*2019
SParC: cross-domain semantic parsing in context
T Yu, R Zhang, M Yasunaga, YC Tan, XV Lin, S Li, H Er, I Li, B Pang, ...
ACL 2019, 2019
95*2019
Dart: Open-domain structured data record to text generation
L Nan, D Radev, R Zhang, A Rau, A Sivaprasad, C Hsieh, X Tang, A Vyas, ...
NAACL 2021, 2020
80*2020
QMSum: A new benchmark for query-based multi-domain meeting summarization
M Zhong, D Yin, T Yu, A Zaidi, M Mutuma, R Jha, AH Awadallah, ...
NAACL 2021, 2021
742021
Unifiedskg: Unifying and multi-tasking structured knowledge grounding with text-to-text language models
T Xie, CH Wu, P Shi, R Zhong, T Scholak, M Yasunaga, CS Wu, M Zhong, ...
EMNLP 2022, 2022
71*2022
Beyond the imitation game: Quantifying and extrapolating the capabilities of language models
A Srivastava, A Rastogi, A Rao, AAM Shoeb, A Abid, A Fisch, AR Brown, ...
arXiv preprint arXiv:2206.04615, 2022
692022
Cosql: A conversational text-to-sql challenge towards cross-domain natural language interfaces to databases
T Yu, R Zhang, HY Er, S Li, E Xue, B Pang, XV Lin, YC Tan, T Shi, Z Li, ...
EMNLP 2019, 2019
482019
Cross-lingual sentiment transfer with limited resources
MS Rasooli, N Farra, A Radeva, T Yu, K McKeown
Machine Translation 32, 143-165, 2018
412018
Score: Pre-training for context representation in conversational semantic parsing
T Yu, R Zhang, A Polozov, C Meek, AH Awadallah
ICLR 2021, 2021
402021
An Exploratory Study on Long Dialogue Summarization: What Works and What's Next
Y Zhang, A Ni, T Yu, R Zhang, C Zhu, B Deb, A Celikyilmaz, ...
Findings of EMNLP 2021, 2021
222021
Semantic evaluation for text-to-SQL with distilled test suites
R Zhong, T Yu, D Klein
EMNLP 2020, 2020
222020
Logic-consistency text generation from semantic parses
C Shu, Y Zhang, X Dong, P Shi, T Yu, R Zhang
Findings of ACL 2021, 2021
142021
Selective annotation makes language models better few-shot learners
H Su, J Kasai, CH Wu, W Shi, T Wang, J Xin, R Zhang, M Ostendorf, ...
ICLR 2023, 2022
122022
In-Context Learning for Few-Shot Dialogue State Tracking
Y Hu, CH Lee, T Xie, T Yu, NA Smith, M Ostendorf
EMNLP Findings 2022, 2022
112022
Zerogen: Efficient zero-shot learning via dataset generation
J Ye, J Gao, Q Li, H Xu, J Feng, Z Wu, T Yu, L Kong
EMNLP 2022, 2022
112022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20