Παρακολούθηση
András Rung
András Rung
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ergomania.eu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dynamics of conflicts in Wikipedia
T Yasseri, R Sumi, A Rung, A Kornai, J Kertész
PloS one 7 (6), e38869, 2012
3452012
Creating open language resources for Hungarian
P Halácsy, A Kornai, N László, R András, I Szakadát, T Viktor
1822004
Morphdb. hu: Hungarian lexical database and morphological grammar.
V Trón, P Halácsy, P Rebrus, A Rung, P Vajda, E Simon
LREC, 1670-1673, 2006
692006
Leveraging the open source ispell codebase for minority language analysis
L Németh, V Trón, P Halácsy, A Kornai, A Rung, I Szakadát
Proceedings of SALTMIL, 56-59, 2004
472004
Characterization and prediction of Wikipedia edit wars
R Sumi, T Yasseri, A Rung, A Kornai, J Kertész
332011
morphdb. hu: magyar morfológiai nyelvtan és szótári adatbázis
T Viktor, H Péter, R Péter, R András, S Eszter, V Péter
III Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, 2005
162005
A Szószablya projekt
P Halácsy, A Kornai, L Németh, A Rung, I Szakadát
162003
Hunpars: a rule-based sentence parser for Hungarian
A Babarczy, B Gábor, G Hamp, A Rung, I Szakadát
Proceedings of the 6th International Symposium on Computational Intelligence, 2005
122005
A Szószablya projekt
H Péter, K András, N László, R András, S István, T Viktor
Alexin Zoltán–Csendes Dóra (szerk.): Magyar Számítógépes Nyelvészeti …, 2003
122003
Altalános célú morfológiai elemzo kimeneti formalizmusa (The output formalism of a general-purpose morphological analyzer)
A Kornai, P Rebrus, P Vajda, P Halácsy, A Rung, V Trón
Proceedings of the 2nd Hungarian Computational Linguistics Conference, 2004
112004
NP alignment in bilingual corpora
GA Recski, A Rung, A Zséder, A Kornai
92010
Az-esz és az-er végű becézett szóalakokról
F Borbála, R András
Új morfológiai jelenségek a magyar nyelvben). Nyelvtudomány 1, 115-130, 2005
62005
Magyar főnévi alaktani jelenségek analógiás megközelítésben
A Rung
PhD diss., Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2011
52011
Szóhasonlóság mérése analógiás megközelítésben
R András
Tanács Attila–Szauter Dóra–Vincze Veronika (szerk.): VI. magyar számítógépes …, 2009
32009
Hunpars: mondattani elemzo alkalmazás [Hunpars: A rule-based sentence parser for Hungarian]
A Babarczy, B Gábor, G Hamp, A Kárpáti, A Rung, I Szakadát
Proceedings of the 3th Hungarian Conference of Computational Linguistics …, 2005
32005
Magyar főnévi alaktani jelenségek analógiás megközelítésben
R András
22011
Hunpars: mondattani elemz alkalmazás
B Anna, G Bálint, H Gábor, K András, R András, S István
22005
Szógyakoriság és helyesírás-ellenőrzés [Word frequency and spell-checker accuracy]
P Halácsy, A Kornai, L Németh, A Rung, I Szakadát
22003
Hunglish: nyılt statisztikai magyar-angol gépi nyersfordıtó
H Péter, K András, N László, R András, S István, T Viktor, V Dániel
2
Hunglish: nyílt statisztikai magyar-angol gépi nyersfordító
P Halácsy, A Kornai, L Németh, A Rung, I Szakadát, V Trón, D Varga
12004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20