Παρακολούθηση
Kushnir Oleg
Kushnir Oleg
Dr. of Chemistry, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα chnu.edu.ua
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Synthesis and antioxidant activity of 2-thioxo-1, 2, 3, 4-tetrahydropyrimidine-5-carbamides
OV Kushnir, ON Voloshchuk, RI Eften’eva, MM Marchenko, MV Vovk
Pharmaceutical Chemistry Journal 48, 246-248, 2014
212014
Synthesis of alkyl hexahydropyrazino-[1,2-c]pyrimidine-9-carboxylates
MV Vovk, OV Kushnir, NV Melˈnichenko, IF Tsymbal
Chemistry of Heterocyclic Compounds 47, 989-995, 2011
122011
Synthesis of polyfunctionalized pyrido[1,2-a]pyrazines and pyrazino[1,2-a]quinolines via one-pot multicomponent reactions
RI Eften’eva, OV Kushnir, OS Lyavinets, II Mangalagiu, MV Vovk
Monatshefte für Chemie-Chemical Monthly 147, 2127-2133, 2016
112016
Синтез и антиоксидантная активность амидов 2-тиоксо-1, 2, 3, 4-тетрагидропиримидин-5-карбоновых кислот
ОВ Кушнир, ОН Волощук, РИ Ефтеньева, ММ Марченко, МВ Вовк
Химико-фармацевтический журнал 48 (4), 25-27, 2014
82014
Selective Mono-O-acylation of C2V-Symmetrical Calix[4]arenediols with Acylisocyanates
AV Yakovenko, VI Boyko, OV Kushnir, IF Tsymbal, J Lipkowski, ...
Organic Letters 6 (16), 2769-2772, 2004
82004
ГЕТЕРОЦИКЛИЗАЦИИ ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ ГЕТЕРОКУМУЛЕНОВ С C, N-, C, O-И C, S-БИНУКЛЕОФИЛАМИ XIІI. СИНТЕЗ ДИАЛКИЛ 2-ОКСО-3-АЛЛИЛ-1, 2, 3, 6-ТЕТРАГИДРОПИРИМИДИН-4, 5 …
ОВ Кушнир, НВ Мельниченко, МВ Вовк
Журнал органической химии 47 (11), 1691-1695, 2011
62011
Heterocyclizations of functionalized heterocumulenes with C, N-, C, O-, and C, S-binucleophiles: XII. Synthesis of alkyl 3-aryl-1, 5-dioxo-2, 3, 5, 6-tetrahydro-1 H-pyrimido-[1 …
OV Kushnir, MV Vovk
Russian journal of organic chemistry 46, 890-893, 2010
62010
Catalyzed synthesis of functionalized pyrrolo[3,4-b]quinolines via one-pot three-component reactions under conventional and nonconventional conditions
RI Eften’eva, OV Kushnir, OS Lyavinets, II Mangalagiu, MV Vovk
Monatshefte für Chemie-Chemical Monthly 148, 1745-1752, 2017
52017
Heterocyclizations of functionalized heterocumulenes with C, N-, C, O-, and C, S-binucleophiles: XIII. Synthesis of dialkyl 2-oxo-3-allyl-1, 2, 3, 6-tetrahydropyrimidine-4, 5 …
OV Kushnir, NV Mel’nichenko, MV Vovk
Russian Journal of Organic Chemistry 47, 1727-1732, 2011
42011
Heterocyclization of functionalized heterocumulenes with C, N-, C, O-, and C, S-Binucleophiles: XI. Synthesis of dialkyl 2-oxo-3, 6-diaryl-1, 2, 3, 6-tetrahydropyrimidine-4, 5 …
MV Vovk, OV Kushnir, VA Sukach, IF Tsymbal
Russian Journal of Organic Chemistry 46, 709-715, 2010
32010
Heterocyclization of functionalized heterocumulenes with C, N-, C, O-, and C, S-binucleophiles: X. 1-Chloroalkyl isocyanates in the synthesis of new 5-aroyldihydropyrimidines
OV Kushnir, VA Sukach, MV Vovk
Russian Journal of Organic Chemistry 45, 755-761, 2009
32009
СИНТЕЗ АЛКИЛЬНЫХ ЭФИРОВ ГЕКСАГИДРОПИРАЗИНО[1,2-c]ПИРИМИДИН-9-КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ
МВ Вовк, ОВ Кушнир, НВ Мельниченко, ИФ Цымбал
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 1205-1211, 2011
22011
Synthesis and Antioxidant Activity of Ammonium Salts of 4-(3-Bromophenyl)-5-Methoxycarbonyl-1-(N,N-Dimethylaminopropyl)-3,4-Dihydropyrimidin-2-(1H)-One
OV Kushnir, ON Voloshchuk, MM Marchenko, MV Vovk
Pharmaceutical Chemistry Journal 49, 515-518, 2015
12015
Синтез и антиоксидантная активность аммониевых солей 4-(3-бромфенил)-5-метоксикарбонил-1-(N, N-диметиламинопропил)-3, 4-дигидропиримидин-2-(1 H)-она
ОВ Кушнир, ОН Волощук, ММ Марченко, МВ Вовк
Химико-фармацевтический журнал 49 (8), 21-24, 2015
12015
Screening in vitro anti-Candida activities of new derivatives of 3, 4-dihydropyrimidine-2 (1H)-one
OI Gavryliuk, OV Kushnir, SY Dejneka
Приднепровский научный вестник 12, 1272-1278, 2015
2015
ЭЛЕКТРОФИЛЬНЫЕ ГЕТЕРОЦИКЛИЗАЦИИ ЕНАМИНОВ И РОДСТВЕННЫХ РЕАГЕНТОВ
ОВ Кушнір, МВ Вовк
Журнал органічної та фармацевтичної хімії 11 (2), 20-40, 2013
2013
Heterocyclizations of Functionalized Heterocumulenes with C, N‐, C, O‐, and C, S‐Binucleophiles. Part 13. Synthesis of Dialkyl 2‐Oxo‐3‐allyl‐1, 2, 3, 6‐tetrahydropyrimidine‐4 …
OV Kushnir, NV Mel'nichenko, MV Vovk
ChemInform 43 (20), no-no, 2012
2012
Screening in vitro anti-Candida activities of new derivatives of 3, 4-dihydropyrimidine-2 (1H)-one
OI Gavryliuk, OV Kushnir, SY Dejneka
Уральский научный вестник, 28-34, 2012
2012
Heterocyclizations of Functionalized Heterocumulenes with C, N‐, C, O‐, and C, S‐Binucleophiles. Part 12. Synthesis of Alkyl 3‐Aryl‐1, 5‐dioxo‐2, 3, 5, 6‐tetrahydro‐1H‐pyrimido …
OV Kushnir, MV Vovk
ChemInform 42 (1), no-no, 2011
2011
СИНТЕЗ АМІДІВ 4-АРИЛ-6-МЕТИЛ-2-ТІОКСО-1, 2, 3, 4-ТЕТРАГІДРОПІРИМІДИН-5-КАРБОНОВИХ КИСЛОТ ТА ЇХ АНТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ
СЄ Дейнека, МВ Вовк
НАУКОВИЙ В І С Н И К, 201158, 2011
2011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20