Παρακολούθηση
Hervé Jégou
Hervé Jégou
Facebook AI Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fb.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Aggregating local descriptors into a compact image representation
H Jegou, M Douze, C Schmid, P Pérez
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2010), 3304 …, 2010
28642010
Product quantization for nearest neighbor search
H Jegou, M Douze, C Schmid
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 33 (1), 117-128, 2011
25832011
Hamming embedding and weak geometric consistency for large scale image search
H Jegou, M Douze, C Schmid
European Conference on Computer Vision (ECCV) 5302 (Part I), 304-317, 2008
22862008
Training data-efficient image transformers & distillation through attention
H Touvron, M Cord, M Douze, F Massa, A Sablayrolles, H Jégou
International Conference on Machine Learning, 10347-10357, 2021
20612021
Billion-scale similarity search with GPUs
J Johnson, M Douze, H Jégou
IEEE Transactions on Big Data, 2019
18032019
Aggregating local image descriptors into compact codes
H Jegou, F Perronnin, M Douze, J Sánchez, P Perez, C Schmid
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 34 (9), 1704-1716, 2012
16142012
Word translation without parallel data
A Conneau, G Lample, MA Ranzato, L Denoyer, H Jégou
International Conference on Learning Representations (ICLR 2018), 2018
14152018
FastText.zip: Compressing text classification models
A Joulin, E Grave, P Bojanowski, M Douze, H Jégou, T Mikolov
arXiv preprint arXiv:1612.03651, 2016
10482016
Particular object retrieval with integral max-pooling of CNN activations
G Tolias, R Sicre, H Jégou
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2016
9602016
Emerging properties in self-supervised vision transformers
M Caron, H Touvron, I Misra, H Jégou, J Mairal, P Bojanowski, A Joulin
ICCV 2021 & arXiv preprint arXiv:2104.14294, 2021
9582021
Improving bag-of-features for large scale image search
H Jégou, M Douze, C Schmid
International journal of computer vision 87 (3), 316-336, 2010
9432010
On the burstiness of visual elements
H Jégou, M Douze, C Schmid
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2009), 1169 …, 2009
5452009
Evaluation of GIST descriptors for web-scale image search
M Douze, H Jégou, H Sandhawalia, L Amsaleg, C Schmid
ACM International Conference on Image and Video Retrieval, 19, 2009
5112009
Better exploiting motion for better action recognition
M Jain, H Jégou, P Bouthemy
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2013), 2555 …, 2013
5032013
Negative evidences and co-occurences in image retrieval: The benefit of PCA and whitening
H Jégou, O Chum
European Conference on Computer Vision (ECCV 2012), 774-787, 2012
4502012
Fixing the train-test resolution discrepancy
H Touvron, A Vedaldi, M Douze, H Jégou
Advances in Neural Information Processing Systems (Neurips 2019), 2019
3962019
Going deeper with image transformers
H Touvron, M Cord, A Sablayrolles, G Synnaeve, H Jégou
International Conference on Computer Vision (ICCV'2021), 2021
3692021
Locality sensitive hashing: A comparison of hash function types and querying mechanisms
L Paulevé, H Jégou, L Amsaleg
Pattern recognition letters 31 (11), 1348-1358, 2010
3622010
Billion-scale semi-supervised learning for image classification
IZ Yalniz, H Jégou, K Chen, M Paluri, D Mahajan
arXiv preprint arXiv:1905.00546, 2019
3252019
A contextual dissimilarity measure for accurate and efficient image search
H Jegou, H Harzallah, C Schmid
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2007), 2007
3102007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20