Παρακολούθηση
Katalin Pajkossy
Katalin Pajkossy
MTA Nyelvtudományi Intézet
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nytud.mta.hu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Building basic vocabulary across 40 languages
J Acs, K Pajkossy, A Kornai
Proceedings of the sixth workshop on building and using comparable corpora …, 2013
522013
Measuring semantic similarity of words using concept networks
GA Recski, E Iklódi, KA Pajkossy, A Kornai
Association for Computational Linguistics, 2016
492016
Competence in lexical semantics
A Kornai, J Acs, M Makrai, DM Nemeskey, K Pajkossy, G Recski
Proceedings of the fourth joint conference on lexical and computational …, 2015
322015
Digital vitality of Uralic languages
J Ács, K Pajkossy, A Kornai
Acta Linguistica Academica 64 (3), 327-345, 2017
62017
Studying feature selection methods applied to classification tasks in natural language processing
K Pajkossy
Unpublished PhD thesis, Eatvas Lorand University, 2013
32013
The hunvec framework for NN-CRF-based sequential tagging
KA Pajkossy, A Zséder
European Language Resources Association (ELRA), 2016
12016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–6