Παρακολούθηση
Kyle Kastner
Kyle Kastner
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A recurrent latent variable model for sequential data
J Chung, K Kastner, L Dinh, K Goel, AC Courville, Y Bengio
Advances in neural information processing systems 28, 2015
14412015
Char2Wav: End-to-end speech synthesis
S Jose, M Soroush, K Kundan, SJ Felipe, K Kyle, C Aaron, B Yoshua
ICLR, 2017
502*2017
Reseg: A recurrent neural network-based model for semantic segmentation
F Visin, M Ciccone, A Romero, K Kastner, K Cho, Y Bengio, M Matteucci, ...
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
386*2016
Renet: A recurrent neural network based alternative to convolutional networks
F Visin, K Kastner, K Cho, M Matteucci, A Courville, Y Bengio
arXiv preprint arXiv:1505.00393, 2015
3362015
Deep learning-based point-scanning super-resolution imaging
L Fang, F Monroe, SW Novak, L Kirk, CR Schiavon, SB Yu, T Zhang, ...
Nature methods 18 (4), 406-416, 2021
1432021
Learning distributed representations from reviews for collaborative filtering
A Almahairi, K Kastner, K Cho, A Courville
Proceedings of the 9th ACM Conference on Recommender Systems, 147-154, 2015
1352015
Representation mixing for tts synthesis
K Kastner, JF Santos, Y Bengio, A Courville
ICASSP 2019-2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2019
572019
Blindfold baselines for embodied QA
A Anand, E Belilovsky, K Kastner, H Larochelle, A Courville
arXiv preprint arXiv:1811.05013, 2018
482018
MIDI-DDSP: Detailed control of musical performance via hierarchical modeling
Y Wu, E Manilow, Y Deng, R Swavely, K Kastner, T Cooijmans, ...
arXiv preprint arXiv:2112.09312, 2021
352021
Learning to discover sparse graphical models
E Belilovsky, K Kastner, G Varoquaux, MB Blaschko
International Conference on Machine Learning, 440-448, 2017
332017
Understanding shared speech-text representations
G Wang, K Kastner, A Bapna, Z Chen, A Rosenberg, B Ramabhadran, ...
ICASSP 2023-2023 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2023
82023
Dynamic spectrum allocation in low-bandwidth power line communications
K Kastner, S McClellan, W Stapleton
The Second International Conference on Advances in Cognitive Radio, 2012
42012
Extending Multilingual Speech Synthesis to 100+ Languages without Transcribed Data
T Saeki, G Wang, N Morioka, I Elias, K Kastner, A Rosenberg, ...
arXiv preprint arXiv:2402.18932, 2024
2024
Sequential decision modeling in uncertain conditions
K Kastner
2024
High-precision Voice Search Query Correction via Retrievable Speech-text Embedings
C Li, G Wang, K Kastner, H Su, A Chen, A Rosenberg, Z Chen, Z Wu, ...
arXiv preprint arXiv:2401.04235, 2024
2024
Datasets That Are Not: Evolving Novelty Through Sparsity and Iterated Learning
Y Wu, K Kastner, T Cooijmans, A Huang, A Courville
Neurips Creativity Workshop 2022, 2022
2022
R-MelNet: Reduced Mel-Spectral Modeling for Neural TTS
K Kastner, A Courville
arXiv preprint arXiv:2206.15276, 2022
2022
SUNMASK: Mask Enhanced Control in Step Unrolled Denoising Autoencoders
K Kastner, T Cooijmans, Y Wu, A Courville
2022
Planning in Dynamic Environments with Conditional Autoregressive Models
J Hansen, K Kastner, A Courville, G Dudek
arXiv preprint arXiv:1811.10097, 2018
2018
Harmonic Recomposition using Conditional Autoregressive Modeling
K Kastner, R Kumar, T Cooijmans, A Courville
arXiv preprint arXiv:1811.07426, 2018
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20