Παρακολούθηση
Papazachos CB
Papazachos CB
Professor of Geophysics, Geophysical Laboratory, Aristotle University of Thessaloniki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geo.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The geometry of the Wadati–Benioff zone and lithospheric kinematics in the Hellenic arc
BC Papazachos, VG Karakostas, CB Papazachos, EM Scordilis
Tectonophysics 319 (4), 275-300, 2000
3032000
Global relations between seismic fault parameters and moment magnitude of earthquakes
BC Papazachos, EM Scordilis, DG Panagiotopoulos, CB Papazachos, ...
Bulletin of the Geological Society of Greece 36 (3), 1482-1489, 2004
2972004
A detailed study of the active crustal deformation in the Aegean and surrounding area
CB Papazachos, AA Kiratzi
Tectonophysics 253 (1-2), 129-153, 1996
2511996
P and S deep velocity structure of the Hellenic area obtained by robust nonlinear inversion of travel times
C Papazachos, G Nolet
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 102 (B4), 8349-8367, 1997
2031997
Fault plane solutions in the Aegean Sea and the surrounding area and their tectonic implication
EK Louvari
Boll. Geof. teor. appl 39 (3), 199-218, 1998
1961998
Empirical peak ground-motion predictive relations for shallow earthquakes in Greece
AA Skarlatoudis, CB Papazachos, BN Margaris, N Theodulidis, ...
Bulletin of the Seismological Society of America 93 (6), 2591-2603, 2003
1452003
A catalogue of earthquakes in Greece and surrounding area for the period 550BC-1999
BC Papazachos, PE Comninakis, GF Karakaisis, BG Karakostas, ...
Publ. Geoph. Lab., Univ. of Thessaloniki 1, 333, 2000
1402000
Focal mechanisms of shallow and intermediate depth earthquakes along the Hellenic Arc
C Benetatos, A Kiratzi, C Papazachos, G Karakaisis
Journal of Geodynamics 37 (2), 253-296, 2004
1272004
Recent geodetic unrest at Santorini caldera, Greece
AV Newman, S Stiros, L Feng, P Psimoulis, F Moschas, V Saltogianni, ...
Geophysical Research Letters 39 (6), 2012
1212012
Ambient noise horizontal-to-vertical spectral ratio in site effects estimation and correlation with seismic damage distribution in urban environment: the case of the city of …
AA Panou, N Theodulidis, P Hatzidimitriou, K Stylianidis, CB Papazachos
Soil Dynamics and Earthquake Engineering 25 (4), 261-274, 2005
1212005
Tomography of the crust and upper mantle in southeast Europe
CB Papazachos, PM Hatzidimitriou, DG Panagiotopoulos, GN Tsokas
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 100 (B7), 12405-12422, 1995
1151995
High-resolution surface wave tomography beneath the Aegean-Anatolia region: constraints on upper-mantle structure
G Salaün, HA Pedersen, A Paul, V Farra, H Karabulut, D Hatzfeld, ...
Geophysical Journal International 190 (1), 406-420, 2012
1072012
A formulation for reliable estimation of active crustal deformation and its application to central Greece
CB Papazachos, AA Kiratzi
Geophysical Journal International 111 (3), 424-432, 1992
1071992
Properties of the 2003 Lefkada, Ionian Islands, Greece, earthquake seismic sequence and seismicity triggering
VG Karakostas, EE Papadimitriou, CB Papazachos
Bulletin of the Seismological Society of America 94 (5), 1976-1981, 2004
1052004
Shear velocity structure in the Aegean area obtained by inversion of Rayleigh waves
EE Karagianni, CB Papazachos, DG Panagiotopoulos, P Suhadolc, ...
Geophysical Journal International 160 (1), 127-143, 2005
1032005
Active crustal deformation from the Azores triple junction to the Middle East
AA Kiratzi, CB Papazachos
Tectonophysics 243 (1-2), 1-24, 1995
971995
Neotectonic and seismological data concerning major active faults, and the stress regimes of Northern Greece
D Mountrakis, M Tranos, C Papazachos, E Thomaidou, E Karagianni, ...
Geological Society, London, Special Publications 260 (1), 649-670, 2006
842006
Seismicity and active tectonics at Coloumbo Reef (Aegean Sea, Greece): Monitoring an active volcano at Santorini Volcanic Center using a temporary seismic network
I Dimitriadis, E Karagianni, D Panagiotopoulos, C Papazachos, ...
Tectonophysics 465 (1-4), 136-149, 2009
782009
The 2001 Skyros, Northern Aegean, Greece, earthquake sequence: off‐fault aftershocks, tectonic implications, and seismicity triggering
VG Karakostas, EE Papadimitriou, GF Karakaisis, CB Papazachos, ...
Geophysical Research Letters 30 (1), 12-1-12-4, 2003
772003
A large scale geophysical survey in the archaeological site of Europos (northern Greece)
GN Tsokas, A Giannopoulos, P Tsourlos, G Vargemezis, JM Tealby, ...
Journal of Applied Geophysics 32 (1), 85-98, 1994
771994
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20