Παρακολούθηση
Yashar Deldjoo
Yashar Deldjoo
Assistant Professor of Computer Science, Polytechnic University of Bari, Italy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα acm.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Current challenges and visions in music recommender systems research
M Schedl, H Zamani, CW Chen, Y Deldjoo, M Elahi
International Journal of Multimedia Information Retrieval 7 (2), 95-116, 2018
2202018
Content-based video recommendation system based on stylistic visual features
Y Deldjoo, M Elahi, P Cremonesi, F Garzotto, P Piazzolla, M Quadrana
Journal on Data Semantics 5 (2), 99-113, 2016
1632016
Using visual features based on MPEG-7 and deep learning for movie recommendation
Y Deldjoo, M Elahi, M Quadrana, P Cremonesi
International journal of multimedia information retrieval 7 (4), 207-219, 2018
64*2018
Movie genome: alleviating new item cold start in movie recommendation
Y Deldjoo, MF Dacrema, MG Constantin, H Eghbal-Zadeh, S Cereda, ...
User Modeling and User-Adapted Interaction 29 (2), 291-343, 2019
622019
A survey on adversarial recommender systems: from attack/defense strategies to generative adversarial networks
Y Deldjoo, TD Noia, FA Merra
ACM Computing Surveys (CSUR) 54 (2), 1-38, 2021
58*2021
Recommender systems leveraging multimedia content
Y Deldjoo, M Schedl, P Cremonesi, G Pasi
ACM Computing Surveys (CSUR) 53 (5), 1-38, 2020
582020
Recsys challenge 2017: Offline and online evaluation
F Abel, Y Deldjoo, M Elahi, D Kohlsdorf
Proceedings of the eleventh acm conference on recommender systems, 372-373, 2017
532017
Exploring The Semantic Gap for Movie Recommendation
M Elahi, D Yashar, F Bakhshandegan Moghaddam, C Leonardo, ...
Proceedings of 11th ACM Conference of Recommender Systems, 2017
482017
Audio-visual encoding of multimedia content for enhancing movie recommendations
Y Deldjoo, MG Constantin, H Eghbal-Zadeh, B Ionescu, M Schedl, ...
Proceedings of the 12th ACM Conference on Recommender Systems, 455-459, 2018
402018
MMTF-14K: A multifaceted movie trailer feature dataset for recommendation and retrieval
Y Deldjoo, MG Constantin, B Ionescu, M Schedl, P Cremonesi
Proceedings of the 9th ACM Multimedia Systems Conference, 450-455, 2018
312018
A flexible framework for evaluating user and item fairness in recommender systems
Y Deldjoo, VW Anelli, H Zamani, A Bellogin, T Di Noia
User Modeling and User-Adapted Interaction, 1-47, 2021
302021
How Dataset Characteristics Affect the Robustness of Collaborative Recommendation Models
Y Deldjoo, T Di Noia, E Di Sciascio, FA Merra
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2020
302020
Sasha: Semantic-aware shilling attacks on recommender systems exploiting knowledge graphs
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, E Di Sciascio, FA Merra
European Semantic Web Conference, 307-323, 2020
282020
Recommending movies based on mise-en-scene design
Y Deldjoo, M Elahi, P Cremonesi, F Garzotto, P Piazzolla
Proceedings of the 2016 CHI Conference Extended Abstracts on Human Factors …, 2016
232016
Adversarial machine learning in recommender systems (aml-recsys)
Y Deldjoo, T Di Noia, FA Merra
Proceedings of the 13th International Conference on Web Search and Data …, 2020
222020
Toward building a content-based video recommendation system based on low-level features
Y Deldjoo, M Elahi, M Quadrana, P Cremonesi
International Conference on Electronic Commerce and Web Technologies, 45-56, 2015
222015
Using Visual Features and Latent Factors for Movie Recommendation.
Y Deldjoo, M Elahi, P Cremonesi
CBRecSys@ RecSys, 15-18, 2016
212016
Content-Based Multimedia Recommendation Systems: Definition and Application Domains
Y Deldjoo, M Schedl, P Cremonesi, G Pasi
Proceedings of the 9th Italian Information Retrieval Workshop, 2018
202018
Enhancing Children’s Experience with Recommendation Systems
Y Deldjoo, C Fra, M Valla, A Paladini, D Anghileri, MA Tuncel, F Garzotto, ...
Workshop on Children and Recommender Systems (KidRec '17), 2017
202017
Assessing the Impact of a User-Item Collaborative Attack on Class of Users
Y Deldjoo, T Di Noia, FA Merra
ImpactRS@RecSys'19 Workshop on the Impact of Recommender Systems, 2019
192019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20